ИАНМСП обявява Девета конкурсна сесия на Националния иновационен Фонд на 31.05.2018 г.


 

По схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания”

Сесията се открива на 31.05.2018 г.

 • Информационна кампания се провежда от 31.05.2018 г. до 24.06.2018 г.;
 • Кандидатите подават конкурсна документация от 25.06.2016г. до 17,30ч. на 25.07.2018 г., вкл.

Основната цел на Националният иновационен Фонд: Насърчаване на научно­изследователската и развойната дейност за повишаване конкурентоспособността на предприятията.

Пряката цел на Фонда е: Да насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти, инициирани и реализирани в предприятията, с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище на предприятията, увеличаване на частните инвестиции за тях, повишаване динамиката на иновационните процеси.

Администратор на държавната помощ е: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП).

Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е в размер до 500 000 лв.

Максималният срок за реализацията на научноизследователския и развоен проект е до 18 месеца.

Проектът се изпълнява на отделни етапи, като:

 • Минималната продължителност на един етап е 4 месеца от датата на влизане в сила да договора;
 • Максималната продължителност на един етап не може да надхвърля една година от датата на влизане в сила да договора.

Интензитетът на помощта, изчислен на основата на допустимите разходи по проекта, не трябва да надвишава:

 • 50% – за индустриални научни изследвания;
 • 25% – за експериментално развитие.

Интензитетите на помощта за индустриални научни изследвания и експериментално развитие могат да бъдат увеличени с:

 • 10% за средни предприятия;
 • 20% за малки предприятия;
 • до 15%, при наличието на ефективно сътрудничество с организация за научни изследвания и разпространение на знания и/или друго предприятие.

Максималният интензитет на помощта е: 80% от допустимите разходи.

Оценка на предложенията включва:

 1. Оценка за административно съответствие и допустимост;
 2. Техническа и икономическа оценка на проектното предложение;
 3. Финансова оценка на бюджета.

Проектите, които кандидатстват за финансиране – следва да отговарят на изискванията за административно съответствие и допустимост, и иновативност и икономическа перспективност. Финансиране ще получат всички проекти, получили минимум 70 % от максималния брой точки по всеки един от критериите иновативност и икономическа перспективност, според възможностите на бюджета на Фонда.

Допустим кандидат за финансиране по конкурсна сесия на НИФ по схемата е предприятие – регистриран в България търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз.

Допустим партньор за изпълнение на проект по схемата може да бъде предприятие – търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз и/или организация за научни изследвания и разпространение на знания от държава- членка на Европейския съюз. Организацията за научни изследвания и разпространение на знания следва да има статут на юридическо лице.

При проекти с участието на партньори, предприятието (едно от предприятията при проект с повече от един партньор предприятие) е координатор, има статут на кандидат в конкурсната сесия и подава конкурсната документация (включително изискуемата за партньор по реализирането на проекта).

Тематични области, в рамките на които трябва да попадат изготвените научноизследователски и развойни проекти и които ще се финансират от Фонда са:

 1. Мехатроника и чисти технологии;
 2. Информационни и комуникационни технологии и информатика;
 3. Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии;
 4. Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

В тематична област „Мехатроника и чисти технологии” се включват:

 • производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
 • машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
 • инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
 • системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
 • вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект;
 • създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи ; 
 • роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на роботизирани автоматизирани системи;
 • проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
 • био-мехатроника;
 • интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове” – „интелигентни градове”;
 • чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни;
 • средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).

В тематична област „Информационни и комуникационни технологии и информатика” се включват:

 • производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
 • ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно- историческо наследство, развлекателни и образователни игри, „инбедид” софтуер;
 • 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
 • Big Data, Grid and Cloud Technologies;
 • безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
 • езикови технологии;
 • уеб, хибридни и “native” приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
 • използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

В тематична област „Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии” се включват:

 • методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
 • производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически” храни);
 • производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
 • персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
 • медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
 • нанотехнологии в услуга на медицината;
 • биотехнологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
 • „сини” технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
 • производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
 • зелена икономика.

В тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ се включват:

 • културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура,

архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;

 • компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
 • алтернативен (селски, еко, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
 • производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр.

национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

Фондът не финансира:

 • предприятие, срещу което съществува неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Комисията, с което дадена помощ се обявява за неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар, с изключение на схемите за помощ за отстраняване на щети, причинени от някои природни бедствия.;
 • дейности, свързани с износа за трети страни или други държави членки, а именно дейности, които са пряко свързани с изнесените количества, с изграждането и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи във връзка с износа;
 • проекти, зависещи от използването на местни вместо вносни стоки.
 • помощи на предприятия в затруднено положение;
 • проекти, съдържащи класифицирана информация, съгласно Закона за защита на класифицираната информация;
 • проекти в частта на разходите, която вече е финансирана с публични средства или ресурси на ЕС или държава членка. В случай на установено такова финансиране, проектното предложение не се отхвърля, но на финансиране подлежат само нефинансираните с публични средства или ресурси дейности/разходи. Кандидатът/всеки партньор при съвместни проекти следва да декларира, че дейностите, за които кандидатства не са финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет или бюджета на Общността.
 • проекти, при които допустимият дял на планираните разходи за амортизационни отчисления в перо „Разходи за инструменти и оборудване” на всеки участник поотделно надвишава 50 % от общите планирани разходи в бюджета на съответния участник;
 • проекти, за които помощта няма стимулиращ ефект.
 • проекти, с които се заявяват за предоставяне помощи:
 • в сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент(ЕО) № 104/2000 на Съвета (1);
 • предоставени в сектора на първично производство на селскостопански продукти;
 • за преработка и продажба на селскостопански продукти, когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от съответните предприятия;
 • за преработка и продажба на селскостопански продукти, когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители;
 • за улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини в съответствие с Решение 2010/787/ЕС на Съвета.

Необходимата информация за кандидатстване и изпълнение на проектите може да бъде намерена на интернет – страницата www.sme.government.bg на ИАНМСП.

Въпроси могат да се изпращат на следния електронен адрес: nif9@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 31.05.2018

< 2020 >
Февруари
ПНВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: