Въпрос № 3-11 В точка 2. Разходи за инструменти и оборудване, от правилата за управление на средствата на НИФ, са описани допустимите разходи и условията за допустимост на разходите. Въпросът ми е следния: Ако за изпълнението на проекта ми е необходимо покупка на актив, който ми е необходим за единствено за етап 1 (пърро тримесечие) и етап 4 (четвърто тримесечие), за целия период на проекта ли (18 месеца) ще ми се признае начислената амортизация на актива или само за периода, в който участва пряко в етапите на проекта. Счетоводната практика е, че след като се придобие актива се завежда като инвентар и започва да му се начислява амортизация от датата на въвеждане на експлоатация. Няма практика на актива да се начислява амортизация само за времето  в което работи, т.е да се спира от експлоатация след като е въведен. Моля пояснете точка “2.6. Разходите за амортизация на ДМА и ДНМА се планират само за времето на използвания актив за изпълнение на съответния проект”. Това означава ли начислената амортизация от датата на въвеждане в експлоатация до приключване на проекта. Актива ще е закупен за целите на проекта и ще се ползва и след изпълнението на проекта (за развитието му), но само през два сезона от годината. Моля за подробно разяснение относно това как да бъдат залагани разходите за амортизационни начисления в бюджета – за етапите, в който се ползва в рамките на изпълнение на проекта или в рамките на целия проект от датата на придобиване. Понеже актива морално остарява и се амортизира дори и да не се ползва след като е въведен в експлоатация, би следвало да се признават  разходите за амортизация целия период до края на проекта, след придобиването и въвеждането в експлоатация на актива. Моля за потвърждение на последното, а ако не, моля за обосновка от Ваша страна. – с вх.№ 94-00-158/14.06.2018 г.

ВЪПРОС

 В точка 2. Разходи за инструменти и оборудване, от правилата за управление на средствата на НИФ, са описани допустимите разходи и условията за допустимост на разходите. Въпросът ми е следния: Ако за изпълнението на проекта ми е необходимо покупка на актив, който ми е необходим за единствено за етап 1 (пърро тримесечие) и етап 4 (четвърто тримесечие), за целия период на проекта ли (18 месеца) ще ми се признае начислената амортизация на актива или само за периода, в който участва пряко в етапите на проекта. Счетоводната практика е, че след като се придобие актива се завежда като инвентар и започва да му се начислява амортизация от датата на въвеждане на експлоатация. Няма практика на актива да се начислява амортизация само за времето  в което работи, т.е да се спира от експлоатация след като е въведен. Моля пояснете точка “2.6. Разходите за амортизация на ДМА и ДНМА се планират само за времето на използвания актив за изпълнение на съответния проект”. Това означава ли начислената амортизация от датата на въвеждане в експлоатация до приключване на проекта. Актива ще е закупен за целите на проекта и ще се ползва и след изпълнението на проекта (за развитието му), но само през два сезона от годината. Моля за подробно разяснение относно това как да бъдат залагани разходите за амортизационни начисления в бюджета – за етапите, в който се ползва в рамките на изпълнение на проекта или в рамките на целия проект от датата на придобиване. Понеже актива морално остарява и се амортизира дори и да не се ползва след като е въведен в експлоатация, би следвало да се признават  разходите за амортизация целия период до края на проекта, след придобиването и въвеждането в експлоатация на актива. Моля за потвърждение на последното, а ако не, моля за обосновка от Ваша страна.

 

ОТГОВОР

Съгласно чл.33, ал. 2 от ПУСНИФ-2016 г., утвърдени със Заповед № РД-16- 812/23.08.2016 г. на министъра на икономиката, изменени и допълнени със заповед № РД-16-654/28.05.2018 г. на министъра на икономиката, „Разходите за дълготрайни материални /ДМА/ и нематериални активи /ДНМА/, планирани в бюджета на проекта, включват само разходите за начислените амортизационни отчисления за закупените дълготрайни материални /ДМА/ и нематериални активи /ДНМА/, съгласно определените в Закона за корпоративното подоходно облагане годишни амортизационни норми“. Законът за корпоративното подоходно облагане определя максимално допустимия размер на амортизационните отчисления за закупените дълготрайни материални /ДМА/ и нематериални активи /ДНМА/.

Планираните средства за амортизационни отчисления в колони „Разходи за ИНИ“ и „Разходи за ЕР“, са резултатна величина, която се получава от произведението на стойността на актива, амортизационна норма и броя на месеците, в които актива ще бъде използван за изпълнението на проекта.

 
Страницата е редактирана последно на: 27.06.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube