Въпрос №3-12 При покупка на финансов лизинг за 17 месеца, като актива става собственост на 17-я месец. Амортизация се начислява според вноските по лизинига ли и дали за целия период до придобиването? – с вх. № 94-00-158/14.06.2018 г.

ВЪПРОС

При покупка на финансов лизинг за 17 месеца, като актива става собственост на 17-я месец. Амортизация се начислява според вноските по лизинига ли и дали за целия период до придобиването?

ОТГОВОР

          Възможно е отчитането на разходи за инструменти и оборудване, които са планирани в бюджета на проекта чрез договор за финансов лизинг. В допълнение Ви препоръчвам да се запознаете с чл. 33, ал. 2 и т.2.7 от ПУСНИФ-2016 г., утвърдени със Заповед № РД-16- 812/23.08.2016 г. на министъра на икономиката, изменени и допълнени със заповед № РД-16-654/28.05.2018 г. на министъра на икономиката и чл.82, ал. 5, т. 2 от Процедурата за административно и финансово отчитане на проекти по Националния иновационен фонд. Придобиването на дълготрайни активи, при условията на договор за финансов лизинг е допустимо само с прехвърляне на собствеността върху активите с изтичането на договора за лизинг, но не по-късно от приключване на последния етап от изпълнението на договора по проекта. Допустими разходи, извършени във връзка с лизингови операции, са единствено лизинговите вноски за всеки етап от изпълнение на проекта, които са дължими и платени в рамките на същия етап, до приключване на последния етап от изпълнение на проекта. Отчетените за всеки отделен етап от изпълнение на проекта амортизации не могат да бъдат по-високи от платените лизингови вноски за същия етап.

 
Страницата е редактирана последно на: 27.06.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube