Въпрос № 1-18 При условие, че институтите на БАН получават помощ, която не е държавна, то в какъв размер се отчита държавната помощ за координатора? Как се доказва помощта за координатора, след като той е задъженото лице пред Фонда за цялата сума по проекта? – с вх. № 94-00-164/19.06.2018 г.

ВЪПРОС

При условие, че институтите на БАН получават помощ, която не е държавна, то в какъв размер се отчита държавната помощ за координатора? Как се доказва помощта за координатора, след като той е задъженото лице пред Фонда за цялата сума по проекта?

ОТГОВОР

Условията и редът, при които координаторът и партньорът/ите  си разпределят отговорностите и задълженията при изпълнение на научноизследователския и развоен проект се регламентират в Приложение № 4 „Споразумение за сътрудничество“ от конкурсната документация. Разпределението на разходите и безвъзмездната финансова помощ /БФП/ между участниците се извършва съгласно Бюджета за научноизследователския и развоен проект – Приложение № 3 към Правилника за оценка на проектни предложения по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“.
Страницата е редактирана последно на: 27.06.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube