Въпрос № 3-14 Допустимите външни услуги само за научни изследвания ли са? Съгласно Регламент № 651/2014 са допустими разходи по договори за възлагане на научни изследвания, знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници на принципа на сделката между несвързани лица, както и разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за проекта. Моля, дефинирайте „научни изследвания”! – с вх. № 94-00-164/19.06.2018 г.

ВЪПРОС

Допустимите външни услуги само за научни изследвания ли са? Съгласно Регламент № 651/2014 са допустими разходи по договори за възлагане на научни изследвания, знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници на принципа на сделката между несвързани лица, както и разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за проекта. Моля, дефинирайте „научни изследвания”!

ОТГОВОР

Допустими разходи за външни услуги са само разходи за научни изследвания  на принципа на сделката между несвързани лица използвани изключително за проекта.

Съфинансирането на изпълнението на научноизследователските и развойни проекти се реализира в рамките на схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания”.

Научноизследователските развойни проекти са съсредоточени върху технологичното развитие на нови продукти, технологии и услуги или върху съществено усъвършенстване на съществуващи продукти, технологии или услуги. Всяко предложение се оценява до колко то се явява новост. По отношение на помощите за проекти за научноизследователска и развойна дейност, финансират се части /дейности или задачи/ от научноизследователския проект, които попадат в една от следните категории: а) индустриални научни изследвания; б) експериментално развитие.

В тази връзка в т.6 и т.7 от Допълнителните разпоредби на ПУСНИФ – 2016 г., утвърдени със Заповед № РД-16- 812/23.08.2016 г. на министъра на икономиката, изменени и допълнени със заповед № РД16-654/28.05.2018 г. на министъра на икономиката, можете да се запознаете с дефиницията за „индустриални научни изследвания” и „експериментално развитие”.
Страницата е редактирана последно на: 27.06.2018
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube