Въпрос №3-21 Допустимо увеличение на интензитета на помощта Ние сме средно предприятие. Желаем да кандидатстваме като координатор в партньорство с малко предприятие (свързано с нас съгласно ЗМСП) и в партньорство със сдружение за научноизследователска и развойна дейност (СНИРД). Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел. Не е свързано с нас двете други предприятия по смисъла на ЗМСП. Извършва дейност в обществена полза, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. То е научноизследователска организация по смисъла на Глава 1.3. Определения, т. 15, б. (бб) от Рамка за държавна помощ на научни изследвания, развитие и иновации (2014/С/198/01). При такова партньорство можем ли да се възползваме от надбавката за ефективно сътрудничество? При такова партньорство можем ли да се възползваме от надбавката за МСП? Вх.№94-00-215/02.07.2018 г.

Въпрос:

Допустимо увеличение на интензитета на помощта

Ние сме средно предприятие. Желаем да кандидатстваме като координатор в партньорство с малко предприятие (свързано с нас съгласно ЗМСП) и в партньорство със сдружение за научноизследователска и развойна дейност (СНИРД). Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел. Не е свързано с нас двете други предприятия по смисъла на ЗМСП. Извършва дейност в обществена полза, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. То е научноизследователска организация по смисъла на Глава 1.3. Определения, т. 15, б. (бб) от Рамка за държавна помощ на научни изследвания, развитие и иновации (2014/С/198/01).

  1. При такова партньорство можем ли да се възползваме от надбавката за ефективно сътрудничество?
  2. При такова партньорство можем ли да се възползваме от надбавката за МСП?

Отговор:

Т.1 Интензитет на помощта за ефективно сътрудничество е допустим, при спазване разпоредбата на чл. 23, ал. 2, буква „В” от Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд – ПУСНИФ – 2016 г., утвърдени със Заповед N9 РД-16-812/23.08.2016 г. на министъра на икономиката, изменени и допълнени със Заповед № РД-16-654/28.05.2018 г. на министъра на икономиката (ПУСНИФ). Конкретните правила за нейното изплащане са регламентирани в чл. 67, ал. 4 ПУСНИФ.

Т.2 Надбавка за малки и средни предприятия е допустима в размер, определен в чл. 23, ал. 2, буква „А” и „Б” от Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд – ПУСНИФ – 2016 г., утвърдени със Заповед № РД-16-812/23.08.2016 г. на министъра на икономиката, изменени и допълнени със Заповед № РД-16-654/28.05.2018 г. на министъра на икономиката (ПУСНИФ). Конкретните правила за нейното изплащане са регламентирани в чл. 67, ал. 3 ПУСНИФ
Страницата е редактирана последно на: 05.07.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube