Въпрос №1-29 Моля за информация за начина на подаване на проектните предложения, както и за формулярите за 9-та конкурсна сесия. Вх. №94-00-194/28.06.2018 г.

Въпрос:

Моля за информация за начина на подаване на проектните предложения, както и за формулярите за 9-та конкурсна сесия

Отговор:

Необходимата информация за кандидатстване и изпълнение на проектите може да бъде намерена на интернет – страницата www.sme.government.bg на ИАНМСП, като следвате пътя: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия > Програми и проекти > Текущи програми и проекти > Национален иновационен фонд > Кандидатстване > Кандидатстване за Национален иновационен фонд 2018.

На интернет – страницата на ИАНМСП са публикувани:

  • Правила за управление на средствата на Национален иновационен фонд /ПУСНИФ 2016 г./, изменени и допълнени със заповед № РД-16-654/28.05.2018 г. на министъра на икономиката;
  • Правилник за оценка на проектни предложения по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания” по НИФ 2018 г.;
  • Процедура за административно и финансово отчитане на проекти по НИФ 2018 г., приета с Решение на УС на НИФ от дата 28.05.2018 г.;
  • Договор за финансиране на проект по Националния иновационен фонд;
  • Правила за дейността на звеното за контрол.

В Правилника за оценка на проектни предложения по НИФ 2018, който може да намерите на следния адрес: https://www.sme.government.bg/uploads/2017/07/PRAVILNIK- OCENKA_PRILOJEI\IIA.zip са представени необходимите документи и приложения за кандидатстване по 9-та .конкурсна сесия на НИФ.

Подаването на проектните предложения може да стане:

  • На място в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия на адрес : София 1000, ул.“Леген№ 2-4 до 07.2018 г. до 17.30 часа
  • По пощата
  • По куриер

При изпращане по пощата или по куриер важи датата на пощенското клеймо или датата на товарителницата!
Страницата е редактирана последно на: 05.07.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube