въпрос №1-34 Въпроси свързани със заявление за кандидатстване с координатор Акционерно дружество и партньор БАН. 1. 50 % от АД притежава малко предприятие, което в момента изпълнява проект по ОПИК в рамките на 350 000 лв. По настоящата процедура ще се прилагат ли правилата за минимална помощ (правила de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013. Ако „Да“, предприятието, което участва в АД с 50 %, ще се счита ли за свързано предприятие и в този случай? 2. Каква БФП може да получи Акционерното дружество като кандидат в горепосочения случай? 3. Допустим разход ли е наем за помещение за нуждите на проекта (офис, лабоработия и т.н.) Вх№94-00-215/02.07.2018 г.

Въпрос:

Въпроси свързани със заявление за кандидатстване с координатор Акционерно дружество и партньор БАН.

1. 50 % от АД притежава малко предприятие, което в момента изпълнява проект по ОПИК в рамките на 350 000 лв.

По настоящата процедура ще се прилагат ли правилата за минимална помощ (правила de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013. Ако „Да“, предприятието, което участва в АД с 50 %, ще се счита ли за свързано предприятие и в този случай?

2. Каква БФП може да получи Акционерното дружество като кандидат в горепосочения случай?

3. Допустим разход ли е наем за помещение за нуждите на проекта (офис, лабоработия и т.н.)

Отговор:

По Въпрос 1:

Съгласно чл. 4, ал. 1 от Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд – ПУСНИФ – 2016 г., утвърдени със Заповед № РД-16-812/23.08.2016 г. на министъра на икономиката, изменени и допълнени със Заповед № РД-16-654/28.05.2018 г. на министъра на икономиката (ПУСНИФ), „приложимият режим на държавна помощ по отношение на схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“ е Регламент (ЕО) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година, относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014 г.) и по-специално чл. 25 от него.“

По смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ПУСНИФ, „свързани предприятия означава предприятия, които изпълняват критериите за свързаност, определени в чл.3, параграф 3 Приложение I от Регламент (ЕС) № 651/2014.“, съгласно който:

а) „Свързани предприятия“ са предприятия, които имат едно от следните взаимоотношения:едно предприятие притежава мнозинство от правата на глас на акционерите или съдружниците в друго предприятие;

б) едно предприятие има право да назначава или отстранява мнозинството от членовете на административните, управителните или надзорните органи на друго предприятие;

в) едно предприятие има правото да упражнява доминиращо влияние върху друго предприятие по силата на договор, сключен с това предприятие, или на разпоредба в устава или в учредителния акт на това предприятие;

г) едно предприятие, което е акционер или съдружник в друго предприятие, контролира самостоятелно, по силата на споразумение с други акционери или съдружници в това предприятие, мнозинството от правата на глас на акционерите или съдружниците в това предприятие.

По Въпрос 2:

Съгласно чл.34 от ПУСНИФ максималната безвъзмездната финансова помощ (БФП) за научноизследователски и развойни проекти  е в размер до 500 000 лв.

По Въпрос 3:

Разход за наем на помещение е недопустим разход, по смисъла на чл. 33, т. 3.1, от ПУСНИФ, т.к. в разходи за външни услуги се включват разходи по договори за възлагане на научни изследвания на принципа на сделката между несвързани лица, използвани изключително за проекта.

 
Страницата е редактирана последно на: 11.07.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube