Въпрос №1-36 Във връзка с получено писмо от проф. Хаджиев,  Движение „Защита на гражданите и държавата”, които имат интерес за развитие на проект за създаване на лаборатория за тестване на превозни средства, както и проведени срещи в Министерство на икономиката и Българска агенция за инвестиции, моля за организиране на среща с НИФ за разясняване на процедурата! Вх. №12-00-23/28.06.2018 г.

Въпрос:

Във връзка с получено писмо от проф. Хаджиев,  Движение „Защита на гражданите и държавата”, които имат интерес за развитие на проект за създаване на лаборатория за тестване на превозни средства, както и проведени срещи в Министерство на икономиката и Българска агенция за инвестиции, моля за организиране на среща с НИФ за разясняване на процедурата!

 

Отговор:

Националния иновационен фонд насърчава разработването на иновации, като съфинансира изпълнението на научноизследователски проекти, в рамките на които се извършват научноизследователски и развойни дейности, насочени към създаването на нов или значително усъвършенстван продукт, технология или услуга.

Допустимите за финансиране разходи за изпълнението на проекта, както и всички други условия за финансиране са посочени в ПУСНИФ-2016, утвърдени със Заповед № РД-16-812/23.08.2016 г. на министъра на икономиката, изменени и допълнени със заповед № РД-16-654/28.05.2018 г. на министъра на икономиката и Правилника за оценка на проектни предложения и приложения по НИФ 2018.

Всички дейности свързани с проектиране и изработка на „Лаборатория за тестване електромагнитна съвместимост на агрегати и изделия превозни средства с електрическа тяга“ и „Проект и изпитан образец на лекотоварен електромобил за градски условия“, могат да бъдат финансирани, само ако са насочени върху технологичното развитие на нови продукти, технологии и услуги или върху съществено усъвършенстване на съществуващи продукти, технологии или услуги. Всяко предложение се оценява доколко то се явява новост.

Относно правноорганизационната форма на клъстера, същият следва да отговаря на изискванията за  кандидатстване, разписани в чл. 17 от ПУСНИФ-2016, утвърдени със Заповед № РД-16-812/23.08.2016 г. на министъра на икономиката, изменени и допълнени със заповед № РД-16-654/28.05.2018 г. на министъра на икономиката.

Условията за кандидатстване  и допустимите за финансиране разходи за изпълнението на проекти, може да намерите на следните линкове:

 

https://www.sme.government.bg/?p=41370 – Правилник за оценка на проектни предложения и приложения по НИФ 2018;

https://www.sme.government.bg/uploads/2017/07/PUSNIF9_s_NIF.pdf – Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд – ПУСНИФ – 2016 г.
Страницата е редактирана последно на: 11.07.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube