Въпрос №1-39 В Правилника за оценка е записано, че при упълномощаване се представя пълномощно „съгласно изискуемата форма и съдържание“. В приложенията не е налична такава форма. Моля за съдействие по отношение на конкретната форма за тази сесия на НИФ? – с вх. №94-00-227/13.07.2018 г.

ВЪПРОС:

В Правилника за оценка е записано, че при упълномощаване се представя пълномощно „съгласно изискуемата форма и съдържание“. В приложенията не е налична такава форма. Моля за съдействие по отношение на конкретната форма за тази сесия на НИФ?

ОТГОВОР:

В Приложение 13 към Правилника за оценка на проектни предложения по схема „подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“, в т. 2 от  Раздел А: Административно съответствие е разписано, какво се има предвид под Упълномощен представител на кандидата/ партньор може да бъде  всяко лице, различно от законния представител и упълномощено по следния ред:

  • Адвокат, юрисконсулт или друг служител с юридическо образование в кандидата/партньора – с писмено пълномощно;
  • Друг гражданин/ други граждани – с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Дефинициите за законен представител и упълномощен представител важат за всички точки от правилника. В случаите на упълномощаване се представя и пълномощно, съгласно изискуемата форма и съдържание.

Образец на пълномощно не е представен, защото не може да се унифицира волята на всеки субект и да конкретизират правата, с които да се упълномощи някой относно документацията по проектното предложение.

 
Страницата е редактирана последно на: 17.07.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube