Въпрос №1-40 Във връзка с кандидатстването с идеен проект за деветата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд, бихме искали да ни разясните – допустимо ли е участието на кандидат – ДЗЗД, консорциум или обединение. Ако е допустимо, от всеки член на консорциума ли трябва да се попълват декларациите, а приложенията само от обединението? Вх.№94-00-224/11.07.2018 г.

Въпрос:

Във връзка с кандидатстването с идеен проект за деветата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд, бихме искали да ни разясните – допустимо ли е участието на кандидат – ДЗЗД, консорциум или обединение.

Ако е допустимо, от всеки член на консорциума ли трябва да се попълват декларациите, а приложенията само от обединението?

Отговор:

Въпрос 1: Съгласно чл. 17 от ПУСНИФ-2016, утвърдени със Заповед № РД-16-812/23.08.2016 г. на министъра на икономиката, изменени и допълнени със Заповед № РД-16-654/28.05.2018 г. на министъра на икономиката, „допустим кандидат за финансиране по конкурсна сесия на НИФ по схемата е предприятие – регистриран в България търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз.“
В този смисъл, правноорганизационната форма на кандидата следва да отговаря на изискването на чл. 17, а именно кандидатът да е търговец по смисъла на Търговския закон.

Въпрос 2:  Всяко обединение от търговци следва да кандидатства самостоятелно, като отделно и различно ЮЛ от съставляващите го членове.
Страницата е редактирана последно на: 18.07.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube