Въпрос №1-42   В „ПРАВИЛНИК ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРИЛОЖЕНИЯ” т.17 се изисква Документ за създаване на Организациите за научни изследвания и разпространение на знания, както и Устав/Правилник за дейността и функционирането на организацията или друг еквивалентен документ (само ако организацията няма устав или правилник, съгласно законодателството, което регламентира дейността й) уреждащ дейността и функциите на организацията – оригинал и заверено копие от партньора/партньорите. Висшите учебни заведения, които ще ни бъдат партньори, са създадени преди повече от 100 години и дори самите те нямат оригинал на документа за създаване, а могат да представят копия на извадките от Държавен вестник за обнародваните документи/решения относно техните статути. Също така не е възможно да ни бъдат предоставени оригиналите на уставите на висшите учебни заведения. Моля да потвърдите, че прилагането към проектното предложение на 2 /две/ заверени от партньорите копия на съответните документи или публикации в Държавен вестник за създаването им, както и на 2 /две/ заверени от партньорите копия на устав/правилник за дейността ще са достатъчни и няма допълнително да се изискват от ваша стана оригинали на тези документи. – вх. № 94-00-233/17.07.2018 г.

ВЪПРОС:

  В „ПРАВИЛНИК ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРИЛОЖЕНИЯ” т.17 се изисква Документ за създаване на Организациите за научни изследвания и разпространение на знания, както и Устав/Правилник за дейността и функционирането на организацията или друг еквивалентен документ (само ако организацията няма устав или правилник, съгласно законодателството, което регламентира дейността й) уреждащ дейността и функциите на организацията – оригинал и заверено копие от партньора/партньорите.

Висшите учебни заведения, които ще ни бъдат партньори, са създадени преди повече от 100 години и дори самите те нямат оригинал на документа за създаване, а могат да представят копия на извадките от Държавен вестник за обнародваните документи/решения относно техните статути. Също така не е възможно да ни бъдат предоставени оригиналите на уставите на висшите учебни заведения.

Моля да потвърдите, че прилагането към проектното предложение на 2 /две/ заверени от партньорите копия на съответните документи или публикации в Държавен вестник за създаването им, както и на 2 /две/ заверени от партньорите копия на устав/правилник за дейността ще са достатъчни и няма допълнително да се изискват от ваша стана оригинали на тези документи.

ОТГОВОР:

Съгласно т. 17 от Правилника за оценка на проектните предложения по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“ е допустимо да бъдат представени две заверени копия на Документ за създаване на Организациите за научни изследвания и разпространение на знания, както и Устав/Правилник за дейността и функционирането на организацията или друг еквивалентен документ“.

При представяне на еквивалентен документ, уреждащ дейността и функциите на съответната организация, същият ще бъде разгледан по същество дали отговаря на изискванията.

 
Страницата е редактирана последно на: 19.07.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube