Въпрос №3-27 Моля за отговор на следните въпроси по 9-та сесия на НИФ: във връзка с чл. 25, ал. 1 от ПУСНИФ и в частност: “Не могат да се планират разходи само за “индустриални научни изследвания” – моля за разяснение на изложеното и значи ли това, че е недопустимо в рамките на бюджет на проект за индустриални научни изследвания всички планирани разходи да бъдат отнесени към индустриални научни изследвания? * Съгласно Чл. 12. от процедурата за административно и финансово отчитане:” Етап на проект е отчетен период (посочен таблица 4 по т.7 от Приложение 2), в края на който Бенефициерът / Координаторът отчита постигнатите резултати в съответствие със заложеното в таблица 3 по т.7 от Приложение 2.” На какъв логически принцип отделните фази, задачи и дейности следва да бъдат отнесени по етапи на изпълнението на проекта? Допустимо ли е отделни задачи и дейности от дадена фаза да попадат в различни етапи? Допустимо ли е фаза на проекта – напр. управлението на проекта, да продължава през целия период на изпълнение с продължителност 18 месеца? В случай, че по проекта се предвижда закупуване на ДМА/ДНА – то следва ли да прилагаме към проектната документация оферти за планираните инвестиции в ДМА/ДНА? Има ли ограничение за разпределението на бюджета на проекта между отделните партньори и координатора на проекта? с Вх.№94-00-232/17.07.2018 г.

Въпрос:

Моля за отговор на следните въпроси по 9-та сесия на НИФ:

във връзка с чл. 25, ал. 1 от ПУСНИФ и в частност: “Не могат да се планират разходи само за “индустриални научни изследвания” – моля за разяснение на изложеното и значи ли това, че е недопустимо в рамките на бюджет на проект за индустриални научни изследвания всички планирани разходи да бъдат отнесени към индустриални научни изследвания?

* Съгласно Чл. 12. от процедурата за административно и финансово отчитане:” Етап на проект е отчетен период (посочен таблица 4 по т.7 от Приложение 2), в края на който Бенефициерът / Координаторът отчита постигнатите резултати в съответствие със заложеното в таблица 3 по т.7 от Приложение 2.”

На какъв логически принцип отделните фази, задачи и дейности следва да бъдат отнесени по етапи на изпълнението на проекта?

Допустимо ли е отделни задачи и дейности от дадена фаза да попадат в различни етапи? Допустимо ли е фаза на проекта – напр. управлението на проекта, да продължава през целия период на изпълнение с продължителност 18 месеца?

В случай, че по проекта се предвижда закупуване на ДМА/ДНА – то следва ли да прилагаме към проектната документация оферти за планираните инвестиции в ДМА/ДНА?

Има ли ограничение за разпределението на бюджета на проекта между отделните партньори и координатора на проекта?

Отговор:

Т.1 Съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 1  от ПУСНИФ 2016, утвърдени със Заповед № РД-16-812/23.08.2016 г. на министъра на икономиката, изменени и допълнени със заповед № РД-16-654/28.05.2018 г. на министъра на икономиката, изрично е записано, кои разходи са допустими и не е възможно да планирате и залагате в проекта на бюджет само разходи за „индустриални научни изследвания“;

Т.2 Интензитета на помощта е регламентиран в чл. 23 от от ПУСНИФ 2016, утвърдени със Заповед № РД-16-812/23.08.2016 г. на министъра на икономиката, изменени и допълнени със заповед № РД-16-654/28.05.2018 г. на министъра на икономиката;

Т.3 Логическият принцип на отделните фази, задачи и дейности, следва да бъде отнесен по етапи на изпълнението на проекта, съгласно това, как Вие смятате да изпълнявате самият проект, това е изцяло ваше решение. Продължителността на проекта е до 18 месеца, също така един етап има максимална продължителност 12 месеца и не може да е по-кратък от 4 месеца;

Т.4 Да допустимо е отделни задачи и дейности от дадена фаза да попадат в различни етапи, също така е допустимо и управлението на проекта, да продължава през целия период на изпълнение;

Т.5 Към момента на подаване на проектно предложение, не е необходимо да се представят оферти, те се представят на фаза отчитане на етап/етапи на проекта;

Т.6 – Всеки от участниците има свой бюджет, според дейностите, които ще изпълнява. Ако партньора е НИО, то трябва да има бюджет поне 10% от целия бюджет на проект, чл. 25 –  ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ.

 
Страницата е редактирана последно на: 20.07.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube