Покана за участие в Electro Mobility Expo 2018, Международна специализирана изложба за електрическа мобилност, 11 – 12.09.2018 г, Интер Експо Център, гр. София, с удължен срок до 27.07.2018


ИАНМСП организира участие с колективен щанд в Electro Mobility Expo 2018 – Международна специализирана изложба за електрическа мобилност, която ще се проведе от 11 – 12 септември 2018 г. в Интер Експо Център, гр. София.
Първото издание на Electro Mobility Expo включва двудневна специализирана изложба, еднодневна интегрирана конферентна сесия, тест драйв и демонстрации. Организатор е Манира ЕООД. Целта е да се съберат производители, специалисти, инвеститори и експерти за обмен на идеи и представяне на иновативни продукти и услуги в сферата на:
– Разработване и прилагане на компоненти за задвижване с ниски и нулеви емисии;
– Взаимодействие между електрически превозни средства;
– Развитие на зарядна инфраструктура;
– Конкурентни транспортни технологии;
– Устойчиво екологично енергоснабдяване.
ИАНМСП организира участието в Electro Mobility Expo 2018 като поема разходите за:
– Наем на изложбена площ;
– Проектиране и изграждане на щанд;
– Оборудване и обзавеждане;
– Регистрационни/медийни такси;
– Пропуски за изложители;
– Други услуги, свързани с участието.
Фирмите участници в Electro Mobility Expo 2018 следва да поемат всички други разходи като:
– Спедиция и застраховка на експонатите;
– Командироване на представители на предприятието;
– Заявени допълнителни услуги към организатора.
Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx
Кандидатстването за участие в Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез запознаване с условията и подаване на следните документи, посочени в „Правила за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина, организирани от ИАНМСП“:
1. Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието и подпечатана с печата на предприятието;
2. Договор за участие, в 2 оригинални екземпляра (по образец), подписан от представляващия предприятието и подпечатан с печата на предприятието. Договорът ще бъде предоставен след класирането на предприятието за участие.
3. Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от 6 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);
4. Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието. Условия за допустимост
5. Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
6. Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
7. Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и Справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. Указания за попълване на Декларацията
* За деклариране на неверни данни в Декларацията за обстоятелствата по чл.З и чл.4 от ЗМСП се носи наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.
8. Копие от „Отчет за приходите и разходите” за последните три приключили финансови години на кандидата, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието. Предприятията създадени през последните 3 години кандидатстват с ОПР за приключилите финансови години (условието не се отнася за нововъзникнали МСП).
При интерес за участие може да подадете изискуемите документи най-късно до 27.07.2018 г. /петък/ по един следните начини:
– в деловодството на ИАНМСП или по куриер на адрес: 1000 София, ул „Леге” № 2-4, или
– с електронен подпис на имейл: office@sme.government.bg
За допълнителна информация може да се обръщате към Тереза Мутафова, тел.: 02/ 940 79 88, имейл: t.mutafova@sme.government.bg
Участието се организира в изпълнение на дейностите по Проект № BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“.

Страницата е редактирана последно на: 07.08.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube