Въпрос № 3-28 Финансират ли се по програма НИФ 2018 разходи за амортизационни отчисления по перо “Разходи за инструменти и оборудване” на собствени, налични ДМА и ДНМА, които се ползват в дейността на фирмата и ще се използват при реализирането на проекта? – вх. №46-00-174/20.07.2018 г.

ВЪПРОС:

Финансират ли се по програма НИФ 2018 разходи за амортизационни отчисления по перо “Разходи за инструменти и оборудване” на собствени, налични ДМА и ДНМА, които се ползват в дейността на фирмата и ще се използват при реализирането на проекта?

ОТГОВОР:

Съгласно Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд – ПУСНИФ – 2016 г., утвърдени със Заповед № РД-16- 812/23.08.2016 г. на министъра на икономиката, изменени и допълнени със заповед № РД16-654/28.05.2018 г. на министъра на икономиката, разходите за дълготрайни материални /ДМА/ и нематериални активи /ДНМА/, включват само разходите за начислените амортизационни отчисления за закупените дълготрайни материални /ДМА/ и нематериални активи /ДНМА/, съгласно определените в Закона за корпоративното подоходно облагане годишни амортизационни норми. За закупуване по проект, финансиран по схемата, трябва да се планират за закупуване единствено нови, неупотребявани дълготрайни материални /ДМА/ и нематериални активи /ДНМА/ и закупуването им да става след влизане в сила на сключения договора за финансиране.
Страницата е редактирана последно на: 23.07.2018
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube