Национално участие на Международен панаир от общ характер FIHAV 2018, 29.10 – 02.11.2018, гр. Хавана, Куба

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Международен панаир от общ характер  FIHAV 2018, който ще се проведе в периода 29.10 – 02.11.2018, гр. Хавана, Куба.

Международният панаир от общ характер  FIHAV  е най-голямата и най-важна панаирна проява в Куба. Панаирът се провежда без прекъсване от 1983 г. и е отлична платформа за бизнес-срещи и търговски преговори с партньори от Латинска Америка и Карибската зона. FIHAV е мулти – секторно изложение, обхванатите групи стоки на изложението са: суровини, храни и напитки, текстил, потребителски стоки, машини и оборудване, технологии и услуги.

Събитието се провежда в  EXPOCUBA, най-големият панаирен изложбен център в Куба и дава възможност за контакти с кубинските фирми, както и с представители на много страни от Карибската зона,  Латинска Америка, Канада и др. През 2017 г. на FIHAV са участвали  повече от 3400 фирми от 70 страни.

В рамките на тазгодишното 36-то издание на Международен Хаванския панаир ще се проведе и Третият международен инвестиционен форум, който е отлична възможност за запознаване с възможностите за инвестиции в Куба, за  провеждане на двустранни срещи с партньори и  обсъждане на условията за реализацията на съвместни проекти в различни отрасли на кубинската икономика.

ИАНМСП организира участието на български фирми на FIHAV 2018, като поема изцяло разходите за:

– Наем на изложбена площ и консумация на електричество;

– Изграждане на конструкция на щанда;

– Регистрация на изложителите;

Фирмите, участници във FIHAV 2018 следва да поемат всички други разходи, както следва:

– Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;

– Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);

– Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие;

– Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;

– Застраховка на представителите на предприятието.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документи, посочени в Правилата за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина, организирани от ИАНМСП:

  1. Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието или нотариално упълномощено от него лице и подпечатана с печата на предприятието;
  2. Договор за участие, в 2 оригинални екземпляра (по образец), подписан от представляващия предприятието или нотариално упълномощено от него лице и подпечатан с печата на предприятието. Договорите се подписват и подпечатват от предприятията, след като бъдат одобрени за участие от ИАНМСП и същите получат конкретни параметри за самоучастието;
  3. Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от 6 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия или нотариално упълномощено от него лице и печат на предприятието);
  4. Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана от представляващия или нотариално упълномощено от него лице и подпечатана с печата на предприятието;

Участието Ви на събитието ще представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Моля да имате предвид, че всяка получена минимална помощ се натрупва върху предишни такива до достигане на 200 000,00 евро или 391 166,00 лв. за три годишен данъчен период.  При надвишаването на тази стойност, няма да бъдете допуснати до участие. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на www.sme.government.bg или http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

  1. Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана от представляващия или нотариално упълномощено от него лице и подпечатана с печата на предприятието;
  2. Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал), подписана от представляващия или нотариално упълномощено от него лице и подпечатана с печата на предприятието. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и Справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. (Указания за попълване на Декларацията);

При интерес за участие в изложбата, следва най-късно до 07.09.2018 г. (вкл.), предприятието да подаде изискуемите документи в деловодството на ИАНМСП, ул. „Леге” 2-4, 1000 София, по куриер или с електронен подпис на управителя на официалния електронен адрес на Агенцията: office@sme.government.bg

Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване нe се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП.

След одобрение на предприятието кандидат, ИАНМСП ще Ви уведоми с официално

писмо.

За допълнителна информация може да се обръщате към:

Елица Попадийна, главен експерт в отдел „МИПЧ”, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7982, e-mail: e.popadiyna@sme.government.bg и

г-н Траян Трендафилов, главен експерт в отдел „МИПЧ”, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7981, e-mail: t.trendafilov@sme.government.bg.
Страницата е редактирана последно на: 18.10.2018

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: