Покана за участие в Специализирана международна конференция Е-транспорт и мобилност, 05.10.2018, гр. Варна


Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект № BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“, ИАНМСП организира участие в Специализирана международна конференция Е-транспорт и мобилност. Събитието е насочено към сектор информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и ще се проведе на 05.10.2018 г. в гр. Варна.
Програмата на конференцията обхваща следните теми:
– Технологии за електромобилност;
– Иновативни приложения и идеи от ИКТ-индустрията в услуга на транспортния бранш;
– Технологични иновации в градската мобилност;
– Промени в транспортната индустрия, свързани с преминаване от фосилни горива към електрически транспортни средства;
– Мобилността като услуга (MaaS).
За предприятията, подали заявка към ИАНМСП, участието е безплатно и ще бъде осигурен промоционален пакет, който включва:
– Специално организиран щендер за разполагане на информационни материали;
– Вертикален банер в залата на конференцията;
– Информационни материали в папките на участниците;
– Участие в специално организиран уъркшоп с водещи специалисти от сектора;
– Възможност за 10-минутна презентация в трети панел на конференцията.

Участието в международни панаири/специализирани изложби/конференции на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.
Кандидатстването за участие в Международни специализирани изложби/панаири се извършва съгласно Правила за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина, организирани от ИАНМСП:
1. Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието и подпечатана с печата на предприятието;
2. Договор за участие в 2 оригинални екземпляра (по образец), подписан от представляващия предприятието и подпечатан с печата на предприятието. Договорите ще бъдат предоставени за подпис, след като предприятието бъде класирано за участие;
3. Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от 6 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);
4. Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието. Условия за допустимост;
5. Декларация за получени минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
6. Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
7. Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и Справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието.
8. Копие от „Отчет за приходите и разходите” за последните три приключили финансови години на кандидата, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието. Предприятията, създадени през последните 3 години кандидатстват с ОПР за приключилите финансови години (условието не се отнася за нововъзникнали МСП).
Заявката за участие се изпраща най-късно до 17.09.2018 /понеделник/ на адрес:
– ИАНМСП, Деловодство, 1000 София, ул. „Леге” № 2-4 или
– с електронен подпис на e-mail: office@sme.government.bg
За допълнителна информация: тел.: 02/ 940 79 88 (Тереза Мутафова); имейл: t.mutafova@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 25.09.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube