Дейности по осигуряване информираност и публичност по проект с №BG16RFOP002-2.015-0001-СО1 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на малки и средни предприятия“

С обособени позиции, както следва:

1. Обособена позиция №1: Изработване (дизайн, предпечатна подготовка, печат) и доставка на рекламни и информационни материали по проект с № BG16RFOP002-2.015-0001-СО1 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на малки и средни предприятия“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” на ОПИК 2014-2020, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие;

2. Обособена позиция №2 – Информационни дейности по организиране на публични събития и публикуване на рекламни карета по проект с № BG16RFOP002-2.015-0001-СО1 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на малки и средни предприятия“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” на ОПИК 2014-2020, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Решение за прекратяване на процедура за вълагане на обществена поръчка

Обявление за прекратяване на поръчка в АОП


Решение

Обявление

Документация за участие

Образци на документи


Въпроси и отговори:

Отговори на постъпили въпроси по запитване от дата 24.01.2019 г.

Отговори на постъпили въпроси по запитване от дата 29.01.2019 г.

Отговори на постъпили въпроси по запитване от дата 01.02.2019 г.

 

 

 
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube