ВЪПРОС 1: Във връзка с описаните допустими разходи за емитирането на ценни книжа, а именно акции и облигации (посочено на стр. 9 от Условията за кандидатстване), моля посочете какви документи трябва да се представят от страна на МСП при пласиране на емисия облигации, за да отговори последната на условието за изплащане стойността на ваучера: за целите на настоящата схема, за да се счита за изпълнена успешно към датата на приключването на емисията, следва минимум 25% от акциите, реализирани в емисията да не бъдат собственост на предприятието МСП или закупени от свързани предприятия (по смисъла на ЗМСП) и свързани лица по смисъла на Търговския закон (стр. 17 от Условия за кандидатстване).

Въпросите са зададени от БАЛИП

ВЪПРОС 1: Във връзка с описаните допустими разходи за емитирането на ценни книжа, а именно акции и облигации (посочено на стр. 9 от Условията за кандидатстване), моля посочете какви документи трябва да се представят от страна на МСП при пласиране на емисия облигации, за да отговори последната на условието за изплащане стойността на ваучера: за целите на настоящата схема, за да се счита за изпълнена успешно към датата на приключването на емисията, следва минимум 25% от акциите, реализирани в емисията да не бъдат собственост на предприятието МСП или закупени от свързани предприятия (по смисъла на ЗМСП) и свързани лица по смисъла на Търговския закон (стр. 17 от Условия за кандидатстване).

Отговор: Записаното на стр. 17 изискване, че за да се счита за изпълнена успешно към датата на приключването на емисията, следва минимум 25% от акциите, реализирани в емисията да не бъдат собственост на предприятието МСП или закупени от свързани предприятия (по смисъла на ЗМСП) и свързани лица по смисъла на Търговския закон. По аналогия, в хипотезата, когато кандидата МСП реализира емисия облигации / дългови ценни книжа, то тази емисия би трябвало да е със срок до падежа (матуритет) от минимум една година, като минимум 25% от издадените облигации следва да не могат да бъдат изкупени обратно от кандидата-МСП и/или погасени преди крайната дата на емисията.

Документите, които трябва да представи МСП като доказателство за изпълнението на горното условие по отношение на емисия облигации могат да бъдат: копия-извадки от съответните части от одобрения проспект, от които е видно, че минимум 25% от издадените облигации не могат да бъдат изкупени обратно и/или погасени преди крайната дата на емисията, както и че срокът на емисията е минимум една година.

 


ВЪПРОС 2: Във връзка с описването на индикатор „успешна емисия за набиране на капитал” във Формуляра за кандидатстване, в случай на издаване на ценни книжа – облигации, как би следвало да се попълни т.8 от Формуляра и по- конкретно полета „базова стойност”, “целева стойност” и „източник на проверка”;

Отговор: В поле „базова стойност”, се изписва 0; В поле „целева стойност” – се изписва минимум 500 000 лв., стойността на реализирана успешна емисия; в поле „източник на проверка”- следва да се отрази „Финален отчет”.

 


ВЪПРОС 3: Моля, потвърдете, че бенефициентите могат да използват технически критерии за подбор на кандидатите инвестиционни посредници съгласно чл. 3 ал. 13, т.1 от ПМС 160, а именно; списък на изпълнените доставки или услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, най-много за последните 3 години от датата на подаване на офертата в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение;

Отговор: „чл. З, ал. (13) В случай че в публичната покана са включени изисквания за технически възможности и/или квалификация на кандидатите, бенефициентът може в зависимост от характера, количеството и обекта на процедурата да изиска от тях да представят един или няколко от следните документи:

 


ВЪПРОС 4: Моля, потвърдете, че в Приложение 17 – Методика за комплексна оценка на офертите, елементът „цена” не следва да участва като показател и не се оценява съгласно чл. 3, ал. 2 от ПМС 160 – „икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на един от следните критерии за възлагане: 1. най-ниска цена; 2. ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл; 3. оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на поръчката”.

Отговор: Потвърждаваме, че е допустимо елементът „цена” да не участва като показател и да се оценява, тъй като стойността на услугата/те, която ще се извърши от ИП е фиксирана на 50 000 лв.

 


ВЪПРОС 5: Могат ли компании с юридическа форма ООД да кандидатстват по програмата или е необходимо първо да се преобразуват в акционерни дружества?

Отговор: Да, кандидатите могат да кандидатстват с правно организационна форма ООД към момента на получаване на ваучера, като преди подаването на заявление за плащане/ одобрение на проспекта следва да са преобразувани в акционерни дружества. Право на кандидатите е да преценят точно в кой момент да променят юридическата си форма – преди или след кандидатстването по програмата. Следва да се има предвид, че ако дружеството кандидатства по Ваучерната схема, като ООД, сключеният между кандидата и ИП договор, следва да бъде изменен чрез Анекс след промяна на правната форма на кандидата. Доколкото съгласно УК ваучерите са поименни ценни книги, то след промяната на правно организационната си форма съответния кандидат-МСП следва да представи през ИСУН 2020 до ИАНМСП, новата си правно организационна форма. Агенцията ще направи служебно съответните корекции в регистъра на предоставените ваучери.

 


ВЪПРОС 6: По програмата могат ли да се финансират разходи за преобразуване на компании с различни от „акционерно дружество” юридически форми в акционерни дружества?

Отговор: По схема BG16RFOP002-2.034 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа капиталовите пазари”, не се финансират разходи за юридически услуги по преобразуване на компании/ЮЛ.

 


ВЪПРОС 7: Във връзка с изискването допустимите разходи трябва:

  • да са отразени в счетоводната документация на МСП
  • да са отразени в счетоводната документация на инвестиционния посредник” (стр. 9 от Условия за кандидатстване), моля пояснете какви документи трябва да представят МСП и инвестиционния посредник (ИП), за да изпълнят горепосоченото изискване.

Отговор: При подаване на Искане за плащане (през системата ИСУН 2020) ИП следва да приложи, предоставените му от МСП (за целите на отчитането) счетоводни документи, както следва:

  1. Заверен Индивидуален сметкоплан на дружеството (МСП), с включени в него обособени счетоводни сметки открити за целите на процедурата с посочен номер на процедура (ваучерна схема), напр.: 4011 BG16RFOP002-2-015-0001- С01; 6021 BG16RFOP002-2-015-0001-С01 и т.н.;
  2. Извлечения от обособените по процедурата сметки.

 


ВЪПРОС 8: Моля, пояснете какво трябва да напише ИП във фактурата, която ще издаде на МСП след успешно листване при положение, че ще получи плащането по банков превод от ИАНМСП при физическо предоставяне на ваучера в ИАНМСП след успешно осъществена емисия на ценни книжа.

Отговор: ИП, следва да издаде един разходооправдателен документ (фактура), като изпише във фактурата към МСП услугата, която е описана в сключения договор между МСП и ИП, след проведена процедура по ПМС 160, както и номер на процедурата (ваучерна схема).

 


ВЪПРОС 9: Моля, потвърдете, че условието за „минимум 25% от акциите, реализирани в емисията да не бъдат собственост на предприятието МСП или закупени от свързани предприятия” (стр. 17 от Условия за кандидатстване) важи единствено за акциите от новоиздадената емисия.

Отговор: Потвърждаваме, че цитираното условие е валидно само и единствено за акциите от новоиздадената емисия.

 


ВЪПРОС 10: Има ли ограничение или задължение към дружеството да остане публично за определен срок след приключването на процедурата?

Отговор: Няма нормативно установено изискване и срок дружеството да остане публично, посочено в Условията за кандидатстване към схема BG16RFOP002- 2.034 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа капиталовите пазари”, но е желателно МСП да покаже устойчивост и да остане публично за поне три години. Все пак, ако възникнат обстоятелства и факти МСП да престане да бъде публично, преди изтичането на този тригодишен срок, това не е свързано с финансови или други санкции от страна на ИАНМСП или Управляващия орган. Има хипотеза, че едно дружество може да престане да бъде публично по множество причини и не всички свързани с желанието/ангажимента на дружеството да остане такова, като смяна на собствеността, сливане/вливане с/в друго дружество или настъпване на форсмажор, като обявяване в несъстоятелност или ликвидация.  

 


ВЪПРОС 11: Кой етап от предлагането броим за краен срок по програмата?

Отговор: Когато първичното публично предлагане на ценни книжа е приключило успешно, то КФН вписва издадената емисия ценни книжа в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН и издава Решение на КФН по чл. 110, ал. 4 от ЗППЦК, датата на издаване на самото решение е крайния срок.

 


ВЪПРОСИ/КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИП:

ВЪПРОС 12: ИАНМСП ще извършва ли предварителен контрол на пакета от документи за избор на изпълнител преди публикуването му?

Отговор: ИАНМСП няма да извършва предварителен контрол по процедурата за избор на изпълнител по ПМС 160. Законодателят е предоставил в оперативната самостоятелност на възложителя (в случая МСП) да прецени кои и колко критерии за допустимост/оценка да използва в процедурата за избор на изпълнител, като е заложил рамките на допустимите критерии. В тази връзка считаме, че в конкретния случай е подходящо да се използва и разпоредбата на чл.3, ал.4, т.3 „организация и професионална компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, когато качеството на ангажирания с изпълнението на поръчката персонал може да окаже съществено влияние върху изпълнението на поръчката“.

 


ВЪПРОС 13: Има ли изискуем формат или задължителни реквизити, които трябва да съдържа договорът сключен между предприятието кандидат и финансовия посредник?

Отговор: Няма изискуеми формат и реквизити на договор между МСП и ИП. В тази връзка обаче трябва да се обърне внимание на текста на т. 3. „Мерки за информиране и публичност” от публикуваните „ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИКРО, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ /МСП/ ПО ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ЕМИТИРАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА”.

 


ВЪПРОС 14: Възможно ли е в договора между ИП и МСП да се заложи по-висока цена за изпълнение на услугите по листване, като изрично се упомене, че сума от 50 000 лв. от общата ще бъде покрита по настоящата ваучерна схема?

Отговор: Философията на ваучерната схема е следната, с получаването на ваучера МСП гарантира, че извършените от Вас разходи, ще ви бъдат възстановени от страна на ИАНМСП, при отчитането и успешното изпълнение на дейностите по емитирането на ценни книжа. Важно уточнение е това, че получателя на ваучер не извършва плащане към Вас за услугите, които Вие ще извършите по подготовка/изготвяне на проспект за емитиране на ценни книжа проспекта, пласиране на ценни книжа в страната и чужбина и таксите към държавните органи и фондовата борса/централен депозитар. Това е важно да го имате предвид при сключването на договора между Вас и МСП, след избор по процедура по ПМС 160. Тъй като цената на услугата е фиксирана /установена със стойността на ваучера, то всеки друг разход и произтичащите от това суми над 50 000 лв. не са допустими за заявяване и възстановяване. Договорът е между ИП и МСП, ИАНМСП се явява трета страна по договора и няма отношение към договореностите между други два юридически субекта. Кандидатът-МСП и ИП, имат свободата да договарят свободно клаузите в договора, включително и това:

  • да могат да договарят по-високо възнаграждение в случай, че размерът на емисията е над 500 000 лв, спецификата на дружеството и/или ценните книжа, които ще се емитират и т.н. предполагат изискването за по-високо възнаграждение от заложените в програмата 50 000 лв. В този случай в договора е възможно да се заложи, че ИП ще получи от ИАНМСП стойността на ваучера от 50 000 лв., а дължимото възнаграждение над тази сума ще се изплати от емитента-МСП, съгласно заложените в договора условия;
  • да могат да договарят в случай на неуспешно приключване на процедурата, съответно неосребряване на ваучера, ИП да може да иска от кандидата-МСП да му възстанови изцяло или частично направените разходи по проекта.

 


ВЪПРОС 15: Във връзка с начина на получаване на офертите, а именно „лично, с пълномощно и по пощата” (посочено в Приложение 13 Входящ регистър на получените оферти по процедура за определяне на изпълнител), моля пояснете дали написаното в Приложение 18 Протокол за класиране на кандидати: „Оценителите пристъпиха към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване в ИСУН 2020:” е техническа грешка.

Отговор: Да, техническа грешка е, следва да се чете „Оценителите пристъпиха към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване”.

 


ВЪПРОС 16: Възможно ли е уведомяването на всички кандидати след приключилата оценка за избор на ИП (т. 8.8 на стр. 16 от Приложение 5 Критерии за оценка на формуляри за участие) да се осъществи чрез имейл до подалите оферти инвестиционни посредници, със задължително потвърждение на имейла от тяхна страна, и с копие до ИАНМСП?

Отговор: Да, възможно е, при спазване на изискването за потвърждение от страна на получателя.

 


ВЪПРОС 17: В т. 4.5 от Критериите за оценка на формулярите за участие най-вероятно е допусната техническа грешка – „Налице ли е смесване на критерии за подбор и показатели за оценка? – При отговор „не”, заявлението за участие се отхвърля”. Моля, пояснете.

Отговор: Тук отговора е с двойно отрицание „Да – не е налице; Не – налице е”

 


ВЪПРОСИ ПО ФОРМУЛЯРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ВЪПРОС 18: Необходимо ли е във формуляра за кандидатстване да се описват дейности, които не се финансират, но са необходими за реализацията на листването?

Отговор: Препоръчително е да опишат всички дейности, с което ще се представи пълната картина по процеса на листването на емисията.

 


ВЪПРОС 19: В случай на забавяне по време на изпълнение и неспазване на броя месеци на изпълнение на конкретна дейност описана в т. 7 План за изпълнение: трябва ли да се иска официално одобрение за изменение на периода на изпълнение на тази дейност, като продължителността на изпълнение на проекта не се променя?

Отговор: В плана за изпълнение, е задължително да се посочи срока за изпълнение на дейностите, защото това е срок, който ще си следи от ИАНМСП и може да е критерии за избор на ИП, той не може да е по-дълъг от 9 месеца. По принцип е препоръчително кандидатите да уведомяват ИАНМСП за всички обстоятелства и факти, които биха променили данни от одобреното заявление. Всеки конкретен случай, следва да се тълкува отделно, като доколкото може да се направи заключение от така зададения въпрос, следва да се има предвид, че при промяна на продължителността на дейност от плана за изпълнение, получателят на ваучер има право да приложи изменението, за което задължително уведомява ИАНМСП писмено, като обосновава необходимостта от извършване на промените без да е необходимо предварително изрично одобрение от ИАНМСП.

 


ВЪПРОС 20: Достатъчно ли е в т. 9 Екип да посочим само Управителя на МСП?

Отговор: Да, достатъчно е.

 


ВЪПРОС 21: Следва ли в т. 10 „План за външно възлагане“ да се опише вече проведената процедура за избор на изпълнител?

Отговор: Да, процедурата следва да бъде въведена и описана в т. 10 „План за външно възлагане“

 


Допълнителен въпрос с Вх. №46-00-255/11.12.2018

Бихме искали да зададем въпрос, свързан с определянето на това дали потенциален кандидат е МСП, във връзка с проект BG16RFOP002-2.034 “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари”

Потенциалният кандидат се явява свързано предприятие според ЗМСП, тъй като като е част от холдингова група.

Въпросът е дали при определянето на броя персонал за Декларацията по чл.3 и чл.4 се взимат само служителите на предприятието-кандидат плюс директно свързаното му предприятие (холдинговата компания) или се добавят и бройката служители на другите дъщерни предприятия на холдинга (сестрини компании на потенциалния кандидат)?

В конкретния случай общият брой служители на потенциалния кандидат плюс служителите на холдинговата компания е по-малък от 200 души, но ако се добавят служителите на сестрините компании, бройката нараства до над 250 човека.

Благодарим предварително за Вашето съдействие и разяснения.

С уважение, Мартин Димитров

 

Отговор на въпрос с Вх. №46-00-255/11.12.2018 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

Във връзка с Ваше писмо постъпило по електронната поща, с Вх. № 46-00-255/11.12.2018 г., касаещо потенциален кандидат – МСП, във връзка с проект BG16RFOP002-2.034 “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари”, Ви информирам за следното:

Съгласно Условията за кандидатстване по проект BG16RFOP002-2.034 “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари“ в т. 7 Допустими кандидати, се регламентират изискванията, на които кандидатите, следва да отговарят.

Законът за малките и средните предприятия (ЗМСП), определя – категорията малки и средни предприятия, предвид средносписъчния брой на персонала и годишния оборот и/или стойността на активите.

По смисъла на чл.3 ал.1 от ЗМСП, категорията  средно предприятие включва: „1.  средносписъчен брой на персонала, по-малко от 250 души, и 2. Годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв. и/ или стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лв.“.

Съгласно чл.3, ал. 2 от ЗМСП, категория малко предприятие, включва: „1.  средносписъчен брой на персонала, по-малко от 50 души, и 2. Годишен оборот, който не превишава 19 500 000 лв. и/ или стойност на активите, която не превишава 19 500 000 лв.“. 

Съгласно чл. З, ал.3 от Закона за МСП, категория „микропредприятия са тези, които имат: 1. средносписъчен брой на персонал, по-малко от 10 души, и 2. годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава  3 900 000 лв.“

Следва да се има предвид, че за да се определи категорията на едно предприятие, трябва да са налице едновременно и двата посочени в чл.3 от ЗМСП критерии, а именно:

  • средносписъчен брой на персонала и
  • годишен оборот и/или стойност на активите.

При изчисляване на данните по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП, се взема предвид дали предприятието е независимо, дали е предприятие партньор или е свързано предприятие.

Вие сте посочили, че е предприятието се явява свързано предприятие. В случай че сестринските компании се водят свързани с холдинга, то са свързани и с потенциалния кандидат и ще се вземе под внимание общият брой на всички служители.

 

 
Страницата е редактирана последно на: 17.12.2018
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube