ВЪПРОС 10: Има ли ограничение или задължение към дружеството да остане публично за определен срок след приключването на процедурата?

Въпроса е зададен от БАЛИП

 

ВЪПРОС 10: Има ли ограничение или задължение към дружеството да остане публично за определен срок след приключването на процедурата?

Отговор: Няма нормативно установено изискване и срок дружеството да остане публично, посочено в Условията за кандидатстване към схема BG16RFOP002- 2.034 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа капиталовите пазари”, но е желателно МСП да покаже устойчивост и да остане публично за поне три години. Все пак, ако възникнат обстоятелства и факти МСП да престане да бъде публично, преди изтичането на този тригодишен срок, това не е свързано с финансови или други санкции от страна на ИАНМСП или Управляващия орган. Има хипотеза, че едно дружество може да престане да бъде публично по множество причини и не всички свързани с желанието/ангажимента на дружеството да остане такова, като смяна на собствеността, сливане/вливане с/в друго дружество или настъпване на форсмажор, като обявяване в несъстоятелност или ликвидация.  
Страницата е редактирана последно на: 17.12.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube