Допълнителен въпрос с Вх. №46-00-255/11.12.2018

Допълнителен въпрос с Вх. №46-00-255/11.12.2018

Бихме искали да зададем въпрос, свързан с определянето на това дали потенциален кандидат е МСП, във връзка с проект BG16RFOP002-2.034 “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари”

Потенциалният кандидат се явява свързано предприятие според ЗМСП, тъй като като е част от холдингова група.

Въпросът е дали при определянето на броя персонал за Декларацията по чл.3 и чл.4 се взимат само служителите на предприятието-кандидат плюс директно свързаното му предприятие (холдинговата компания) или се добавят и бройката служители на другите дъщерни предприятия на холдинга (сестрини компании на потенциалния кандидат)?

В конкретния случай общият брой служители на потенциалния кандидат плюс служителите на холдинговата компания е по-малък от 200 души, но ако се добавят служителите на сестрините компании, бройката нараства до над 250 човека.

Благодарим предварително за Вашето съдействие и разяснения.

С уважение, Мартин Димитров

 

Отговор на въпрос с Вх. №46-00-255/11.12.2018 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

Във връзка с Ваше писмо постъпило по електронната поща, с Вх. № 46-00-255/11.12.2018 г., касаещо потенциален кандидат – МСП, във връзка с проект BG16RFOP002-2.034 “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари”, Ви информирам за следното:

Съгласно Условията за кандидатстване по проект BG16RFOP002-2.034 “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари“ в т. 7 Допустими кандидати, се регламентират изискванията, на които кандидатите, следва да отговарят.

Законът за малките и средните предприятия (ЗМСП), определя – категорията малки и средни предприятия, предвид средносписъчния брой на персонала и годишния оборот и/или стойността на активите.

По смисъла на чл.3 ал.1 от ЗМСП, категорията  средно предприятие включва: „1.  средносписъчен брой на персонала, по-малко от 250 души, и 2. Годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв. и/ или стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лв.“.

Съгласно чл.3, ал. 2 от ЗМСП, категория малко предприятие, включва: „1.  средносписъчен брой на персонала, по-малко от 50 души, и 2. Годишен оборот, който не превишава 19 500 000 лв. и/ или стойност на активите, която не превишава 19 500 000 лв.“. 

Съгласно чл. З, ал.3 от Закона за МСП, категория „микропредприятия са тези, които имат: 1. средносписъчен брой на персонал, по-малко от 10 души, и 2. годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава  3 900 000 лв.“

Следва да се има предвид, че за да се определи категорията на едно предприятие, трябва да са налице едновременно и двата посочени в чл.3 от ЗМСП критерии, а именно:

  • средносписъчен брой на персонала и
  • годишен оборот и/или стойност на активите.

При изчисляване на данните по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП, се взема предвид дали предприятието е независимо, дали е предприятие партньор или е свързано предприятие.

Вие сте посочили, че е предприятието се явява свързано предприятие. В случай че сестринските компании се водят свързани с холдинга, то са свързани и с потенциалния кандидат и ще се вземе под внимание общият брой на всички служители.

 

 
Страницата е редактирана последно на: 17.12.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube