Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет “Предоставяне на консултантски услуги за провеждане на обществени поръчки по проект”: № BG16RFOP002-2.015-0002-C01, с наименование „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ по процедура BG16RFOP002-2.015 – Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от ИАНМСП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Обява

Публикация в РОП под ID№ 9085407

Документация за участие

 


Заповед за удължаване на първоначалния срок на получаване на оферти

Информация за удължаване на първоначалния срок на получаване на оферти

Публикация в РОП под ID№ 9085763

 


Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП

На основание чл.192, ал. 4 от ЗОП, участниците в ОП с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за провеждане на обществени поръчки по проект“ BG16RFOP002-2.015-0002-СО1 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ по процедура BG16RFOP002-2.015 – Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от ИАНМСП по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.  на 11.03.2019 г. по ел. поща, факс и куриер, са уведомени, като им бе изпратен утвърдения Протокол  по чл.97, ал. 4 от ППЗОП,  получена е и обратна информация, че са запознати със съдържанието му.


Договор

Ценово предложение

Техническо предложение

Допълнително споразумение

 

 

 

 

 

 Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: