ВЪПРОС: Моля, пояснете текстът на отговор на Въпрос 1 от секция Въпроси/Отговори на Вашата страница, а именно: „ Записаното на стр. 17 изискване, че за да се счита за изпълнена успешно към датата на приключването на емисията, следва минимум 25% от акциите, реализирани в емисията да не бъдат собственост на предприятието МСП или закупени от свързани предприятия (по смисъла на ЗМСП) и свързани лица по смисъла на Търговския закон. По аналогия, в хипотезата, когато кандидата МСП реализира емисия облигации / дългови ценни книжа, то тази емисия би трябвало да е със срок до падежа (матуритет) от минимум една година, като минимум 25% от издадените облигации следва да не могат да бъдат изкупени обратно от кандидата-МСП и/или погасени преди крайната дата на емисията.“

 

ВЪПРОС: Моля, пояснете текстът на отговор на Въпрос 1 от секция Въпроси/Отговори на Вашата страница, а именно: „ Записаното на стр. 17 изискване, че за да се счита за изпълнена успешно към датата на приключването на емисията, следва минимум 25% от акциите, реализирани в емисията да не бъдат собственост на предприятието МСП или закупени от свързани предприятия (по смисъла на ЗМСП) и свързани лица по смисъла на Търговския закон. По аналогия, в хипотезата, когато кандидата МСП реализира емисия облигации / дългови ценни книжа, то тази емисия би трябвало да е със срок до падежа (матуритет) от минимум една година, като минимум 25% от издадените облигации следва да не могат да бъдат изкупени обратно от кандидата-МСП и/или погасени преди крайната дата на емисията.“

Означава ли, че при емитирането на облигации трябва да са изпълнени и двете условия :

  1. Минимум 25% от облигациите, реализирани от емисията да не бъдат собственост на предприятието МСП или закупени от свързани предприятия (по смисъла на ЗМСП) и свързани лица по смисъла на Търговския закон – подади използвания от Вас термин „по аналогия“
  2. Емисията трябва да е със срок до падежа (матуритет) от минимум една година, като минимум 25% от издадените облигации следва да не могат да бъдат изкупени обратно от кандидата-МСП и/или погасени преди крайната дата на емисията.“

 Или „по аналогия“ означава, че както за емисията акции съществува изискване – минимум 25% от акциите, реализирани в емисията да не бъдат собственост на предприятието МСП или закупени от свързани предприятия (по смисъла на ЗМСП) и свързани лица по смисъла на Търговския закон, то при емисията облигации изискването е: минимум 25% от издадените облигации следва да не могат да бъдат изкупени обратно от кандидата-МСП и/или погасени преди крайната дата на емисията?

 

ОТГОВОР: Цитираният от вас текст означава, че при реализиране на емисия облигации задължително трябва да бъдат изпълнени следните две условия:

  1. минимум 25% от облигациите, реализирани в емисията, да не бъдат собственост на предприятието МСП или закупени от свързани предприятия (по смисъла на ЗМСП) и свързани лица по смисъла на Търговския закон;
  2. емисията трябва да е със срок до падежа (матуритет) от минимум една година, като минимум 25% от издадените облигации следва да не могат да бъдат изкупени обратно от кандидата-МСП и/или погасени преди крайната дата на емисията.

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪПРОС: В изречение второ на т. 13. „Приемане на дейностите от страна на доставчика на услугата и отчетни документи, необходими за изплащане на стойността на издадените ваучери“ от Условията за кандидатстване на микро, малки и средни предприятия /МСП/ по ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа е записано, че „в случай че първичното публично предлагане на ценни книжа приключи успешно, КФН вписва издадената емисия ценни книжа в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН и издава Решение на КФН по чл. 110, ал. 4 от ЗППЦК“. Съответно в изброения по-долу в същата точка списък с необходимите действия и документи в т. 5 фигурира изискването „Прилага подписано на хартия, сканирано и заверено копие на Решение на КФН по чл. 110, ал. 4 от ЗППЦК“ .

От съдържанието на чл. 110, ал. 4 от ЗППЦК („Дружество по ал. 1, т. 2 става публично от решението за регистриране на емисията акции с цел търговия на регулиран пазар“) е видно, че текстът касае моментът, от който едно дружество, чийто акции са приети за търговия, става публично, а именно след вписването на решението за регистриране на емисията акции с цел търговия на регулиран пазар. Горецитирания текст обаче е неприложим за емитенти на облигационни емисии, доколкото при тях КФН не издава решение по чл. 110, ал. 4 от ЗППЦК, а единствено вписва издадената емисия ценни книжа в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН. Затова и нашият въпрос е как ще се прилага горепосоченото изискване за облигационни емисии, които са допустими инструменти съгласно Условията.

 

ОТГОВОР: За облигационни емисии, издадени съгласно изискванията на процедура BG16RFOP002-2.034 и в съответствие с Условията, необходимия документ по т. 5 ще бъде „подписано на хартия, сканирано и заверено копие от решение на КФН за вписване на издадената емисия ценни книжа в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН“. Аналогично в т. 6 от действията и изискванията ще се изисква „Справка за облигационерите, закупили облигации в предприятието-получател на помощта по време на публичното предлагане“.
Страницата е редактирана последно на: 08.02.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube