Въпрос с Вх. № 46-00-24-9 / 12.02.2019 г.

Въпрос с Вх. № 46-00-24-9 / 12.02.2019 г.

Уважаеми дами и господа,

Моля, във връзка с обявена Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа капиталовите пазари“ BG16RFOP002-2.034 и във връзка зададен и отговор на Въпрос: Вх. № 46-00-27-7 / 07.02.2019 г. да ни дадете разяснения относно възможността код за икономическа дейност (КИД 2008) да бъде заявен при подаване на всички заявления тип А за вписване на нови юридически лица в Търговския регистър към Агенцията по вписванията – група Основни обстоятелства, т. 6а. Основна дейност по КИД???

От друга страна възниква и друг въпрос, ако регистрирано дружество през отчетна/финансова година няма приходи от съответната дейност, а само е извършвало разходи по нея, в подготовка на дейността, в изграждане примерно на информационна инфраструктура, то и тогава НСИ не може да издаде удостоверение за код за икономическа дейност (КИД 2008) и съответно кандидата не може да го представи при кандидатстване?!?

В заключение – емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари е основен инструмент за осигуряване на средства за развитие на дадена дейност…

Приложение: съгласно текста, за пример и потвърждение моля погледнете прикачения файл – Заявление А4 за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност

 

Отговор: Изх. №46-00-24-10 / 13.02.2019 г.

Уважаеми г-н Кръстев,

Във връзка със зададеният от Вас допълнителен въпрос, следва да имате предвид, че Агенцията по вписванията е компетентния орган по вписванията и регистрирането на нови юридически лица и вписване на промени по партидите им. Агенцията по вписванията, може да Ви предостави разяснения, относно обстоятелствата при попълването на съответните образци/документи. Извън компетентностите на ИАНМСП, е да дава указания/разяснения за попълването на документи издавани от други институции. Обявените обстоятелства при първоначалната регистрация на юридически лица, не са основание за допустимост при кандидатстване по Ваучерната схема.

Съгласно Условията за кандидатстване по Ваучерната схема, при кандидатстването, е необходимо кандидата да представи Удостоверение от НСИ за код на икономическа дейност (КИД 2008), като кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност, в някои от групите дейности, определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020. При условие, че същото не е представено, то ще Ви бъде изискано с писмо и при непредоставянето му в определения от ИАНМСП срок, заявлението за кандидатстване по схемата, ще бъде отхвърлено.

Правилата за издаване на  Удостоверението от НСИ за код на икономическа дейност (КИД 2008),

се утвърждават и регламентират от Националния статистически институт в качеството му на компетентен орган.

 

Ваучерната схема за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари, е създадена за да бъде инструмент в помощ на МСП, за да се листват на фондовата борса и съответно да успеят, чрез капиталовия пазар, да си осигурят финансови средства, за да развиват своята дейност и да бъдат успешни и конкурентоспособни. Потенциалните кандидати трябва да отговарят на изискванията записаните в Условията за кандидатстване и правилата за изпълнение на схемата, за да бъдат подпомогнати, чрез получаването ва ваучер.

 

За Ваше улеснение Ви прилагаме групите дейности, в които кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност, определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 като високотехнологични, средно високотехнологични, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства или интензивни на знание услуги:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“; C21 „Производството на лекарствени вещества

и продукти“; C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни

и оптични продукти“; С27 „Производство на електрически съоръжения“; С28

„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“; С29

„Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“; С30 „Производство на

превозни средства, без автомобили“.

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“; С11 „Производство на напитки“; С13

„Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“; С14 „Производство на

облекло“; С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от

обработени кожи без косъм“; С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен

материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“;

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“; С18 „Печатна дейност

и възпроизвеждане на записани носители“; С19 „Производство на кокс и рафинирани

нефтопродукти“; С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“; С23

„Производство на изделия от други неметални минерални суровини“; С24 „Производство

на основни метали“; С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“;

С31 „Производство на мебели“; С32 „Производство, некласифицирано другаде“; С33

„Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“; J59 „Производството на филми и телевизионни предавания,

звукозаписване и издаване на музика“ ; J60 „Радио- и телевизионна дейност“; J61

„Далекосъобщения“; J62 „Дейности в областта на информационните технологии“; J63

„Информационни услуги“; М72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

 

Поздрави,

ЕКИП на ИАНМСП
Страницата е редактирана последно на: 13.02.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube