Въпрос с Вх. №46-00-24-11 / 13.02.2019 г.

Въпрос с Вх. №46-00-24-11 / 13.02.2019 г.

Уважаеми дами и господа,

Сърдечно ви благодаря за отговора, но моля да публикувате въпроса и отговора на определеното за целта място…

Моля да считате за въпрос и да дадете разяснения и по втория формиран в писмото ми въпрос, който е цитирам:

“От друга страна възниква и друг въпрос, ако регистрирано дружество през отчетна/финансова година няма приходи от съответната дейност, а само е извършвало разходи по нея, в подготовка на дейността, в изграждане примерно на информационна инфраструктура, то и тогава НСИ не може да издаде удостоверение за код за икономическа дейност (КИД 2008) и съответно кандидата не може да го представи при кандидатстване?!?”

Във връзка с Вашия отговор се формираха още въпроси, които са както следва:

  1. Кой нормативен документ определя, че НСИ приема Правилата за издаване на Удостоверение за код за икономическа дейност (КИД 2008)?
  2. Не е ли редно реда и/или правилата за издаване на Удостоверение за код за икономическа дейност (КИД 2008), документ със значителна тежест да се регламентират от нормативен акт с по – висок ранг?
  3. Кой нормативен, административен акт или друг документ разпорежда, че НСИ е компетентен орган относно определяне на кода за икономическа дейност (КИД 2008) и/или дейността на дадено предприятие, фирма или друг икономически субект?!?
  4. Кой нормативен, административен акт или друг документ разпорежда, че Удостоверение за код за икономическа дейност (КИД 2008) издадено от НСИ е приложим документ и че той определя икономическата дейност на предприятието и че същия трябва да се представя при кандисване по определена програма за европейско финансиране, както и да разпорежда разписването му в Указанията за кандидатстване като единствен изискуем документ за целта?!?
  5. Съгласно Вашия отговор посочването на Основни обстоятелства, т. 6а. Основна дейност по КИД при  подаване на заявления тип А за регистриране на  нови юридически лица в Търговския регистър към Агенцията по вписванията не определя икономическата дейност на юридическото лице и това посочване и безпредметно и че то не поражда правни последици ???

Отговор с Изх. №46-00-24-12 / 13.02.2019 г.

Уважаеми г-н Кръстев,

По зададения въпрос – цитат, отговора се съдържа в приложените по-долу в конкретика разяснения/отговори.

По т. 1

НСИ издава Удостоверение за код на икономическа дейност. Услугата е предвидена в Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на Националния статистически институт (чл.3, ал.3, т.7), предвиждащ издаване на удостоверения за икономическа дейност и заверки на отчети. Това е услуга за бизнеса, която не е въведена със закон.              Информацията за основния код на икономическата дейност, се издава по искане на фирми с цел кандидатстване пред различни финансиращи органи.

Кодът на основна икономическа дейност е основен критерий за допустимост по голяма част от процедурите по ОПИК 2014-2020.  Проверка на дадено юридическо лице по КИД само в Търговски регистър, не е достатъчна и надеждна, тъй като  информацията съдържаща се в него, не се базира на фактически извършената от него дейност (на база финансова отчетна година).

По т.2

Преценката за тежестта на нормативен акт, който не е издаден от ИАНМСП, не е ангажимент на Агенцията.

По т. 3

Съгласно Методология за определяне на код на основна икономическа дейност по КИД-2008,

Националният статистически институт определя основната икономическа дейност на стопанските субекти само веднъж годишно на базата на представените от тях годишни отчети за дейността (ГОД) и осигурено съответствие между съдържанието на отчета и определената дейност.

В съответствие с общоприетата единна европейска методология за определяне на основната икономическа дейност на дадено предприятие НСИ използва показателя „Нетни приходи от продажби”, който се съдържа в Отчета за приходите и разходите като част от ГОД.

В „Справка за предприятието“ – част от ГОД, раздел „Икономическа дейност“, стопанският субект/предприятието посочва относителните дялове на нетните приходи от продажби от осъществяваните от него икономически дейности. Въз основа на посочените дейности и съответствието им с останалите отчети и справки в ГОД се изчислява основната дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) по методология, хармонизирана с европейските регламенти.

Когато в Годишния отчет за дейността на предприятието, в частта му „Отчет за приходите и разходите“, няма посочени нетни приходи от продажби, определянето на код на основна икономическа дейност по Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) по гореописания алгоритъм е невъзможно.

Прилагаме Ви и линк: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pages/uplf/Methodology_KID.pdf

 

По т. 4

 

Изискването за предоставяне на Удостоверение за код за икономическа дейност (КИД 2008) издадено от НСИ, е регламентирано в Условията за кандидатстване НА МИКРО, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ /МСП/ ПО ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ЕМИТИРАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА , т. 7 „Допустими кандидати“, съгласно спазване разпоредбите на Регламент на Комисията (ЕС) № 1407/2013 – Кандидатите не могат да участват във ваучерната схема и да получат подкрепа чрез ваучер, в случай че попадат в забранителните режими.

 

По т. 5

 

С отговор с Изх. № 46-00-24-10/13.02.2019 г., сме предоставили информация, както и в описаните по-горе разяснения/отговори.

 

Поздрави,

ЕКИП на ИАНМСП
Страницата е редактирана последно на: 13.02.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube