Въпрос с Вх. №46-00-24-13 / 13.02.2019 г.

Въпрос с Вх. №46-00-24-13 / 13.02.2019 г.

Уважаеми дами и господа,

Сърдечно ви благодаря за отговора, но моля да отговорите точно на въпрос 4, който е:

  1. Кой нормативен, административен акт или друг документ разпорежда, че Удостоверение за код за икономическа дейност (КИД 2008) издадено от НСИ е приложим документ и че той определя икономическата дейност на предприятието и че същия трябва да се представя при кандисване по определена програма за европейско финансиране, както и да разпорежда разписването му в Указанията за кандидатстване като единствен изискуем документ за целта?!?

В отговора на въпроса се очаква да разясните кое нормативно изискване налага Удостоверението за код за икономическа дейност (КИД 2008) издадено от НСИ да е изискуем   документ съгласно Условията за кандидатстване НА МИКРО, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ /МСП/ ПО ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ЕМИТИРАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА , т. 7 „Допустими кандидати“.  На всички ни е ясно, че извикването за предоставяне е включено там, но защо…, при условие, че има и други форми на доказване…

 и/или може би поставяте дейността на Агенцията по вписванията?!?? и/или волеизявлението на кандидатите под съмнение?!!?

Предварително Ви благодаря за отделеното време и внимание!

 

Отговор с Изх. №46-00-24-14 / 14.02.2019 г.

Уважаеми г-н Кръстев,

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия е институционален бенефициент по ОПИК 2014-2020, чрез подписването и изпълнението на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № BG16RFOP002-2.15-0001-C01 и наименование „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на малки и средни предприятия“ по процедура BG16RFOP002-2.015 – Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от ИАНМСП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

В оперативната самостоятелност на Агенцията е да прецени, какви документи са необходими за да се докаже допустимостта на кандидатите по Ваучерната схема. Изготвените и публикувани Условия за кандидатстване и Правила за изпълнение по „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари“, са съгласувани и одобрени от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (Управляващия орган на ОПИК 2014-2020) към Министерство на икономиката.

 

Поздрави,

ЕКИП на ИАНМСП
Страницата е редактирана последно на: 14.02.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube