Дейности по осигуряване информираност и публичност по проект с №BG16RFOP002-2.015-0001-СО1 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на малки и средни предприятия“

С обособени позиции, както следва:

1. Обособена позиция №1: Изработване (дизайн, предпечатна подготовка, печат) и доставка на рекламни и информационни материали по проект с № BG16RFOP002-2.015-0001-СО1 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на малки и средни предприятия“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” на ОПИК 2014-2020, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие;

2. Обособена позиция №2 – Информационни дейности по организиране на публични събития и публикуване на рекламни карета по проект с № BG16RFOP002-2.015-0001-СО1 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на малки и средни предприятия“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” на ОПИК 2014-2020, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


 

Решение

Публикация в АОП, номер 906174

Обявление

Документация за участие

Образци на документи


Протокол №1

Протокол №2Съобщение


Съобщение за избор на изпълнител

Решение за определяне на изпълнител

Протокол №3

Протокол №4

Доклад


Договор с изпълнител Ди Ем Ай Дивелопмент ЕООД

Приложения към договор с изпълнител Ди Ем Ай Дивелопмент ЕООД


Обявление за възложена поръчка

 

 

 
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube