Въпрос с Вх. №94-00-157 от 14.05.2019 г.

Здравейте!

Бих желал да задам следните въпроси относно СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ЕМИТИРАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА по процедура BG16RFOP002-2.034 — ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020.

  1. Допустим кандидат за финансиране по схемата ли е юридическо лице, регистрирано съгласно Търговския закон, вписано в Търговския регистър през 2019 година като еднолично дружество с ограничена отговорност, с основен предмет на дейност според КИД 2008 — 58.11 Издаване на книги (Издаване на аудио книги), класифициращо се като микро предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия?
  2. Ако отговорът на първи въпрос е положителен то при кандидатстване за финансиране по схемата тряба ли същото юридическо лице да бъде трансформирано от ЕООД в АД преди да извърши процедурата за избор на изпълнител (лицензиран инвестиционен посредник) с публична покана по реда на ПМС 160 от 1 юли 2016 г.?

Предварително благодаря за компетентното становище и професионално оказаното съдействие!

 

Отговор  с Изх. №94-00-157-1 от 16.05.2019 г.

Уважаеми господин Димитров,

По т.1 – Съгласно Условията за кандидатстване по “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа капиталовите пазари“ BG16RFOP002-2.034, кандидатите, следва да представят удостоверение за код за икономическа дейност (КИД 2008) издаден от НСИ, като е необходимо да развиват своята основна икономическа дейност в една от групите дейности, определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 като високотехнологични, средно високотехнологични, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства или интензивни на знание услуги.

В предоставената от Вас информация, основната Ви икономическа дейност, съгласно КИД 2008 – 58.11, е допустима за кандидатстване по цитираната по-горе процедура, тъй като попада в допустимите дейности с код J58 „Издателска дейност“, но съгласно методологията на НСИ за издаване на удостоверение за код за икономическа дейност, то се извършва въз основа на представен ГОД (годишен отчет за дейността) на предприятието. Видно от представената от Вас информация, че предприятието е регистрирано през настоящата година /2019 г./, то Вие няма да имате възможност да получите удостоверение от НСИ, респективно да го представите при кандидатстване и следователно няма да сте допустим кандидат през настоящата година.

Вие ще може да кандидатствате през следващата 2020 година, след като представите удостоверение за код за икономическа дейност (КИД 2008) издаден от НСИ. Ваучерната схема е отворена за кандидатстване до 15.10.2020 година.

По т. 2 – Допустими кандидати са юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон (допустими да кандидатстват за финансиране по тази схема са единствено и само дружествата (капиталови и персонални) по смисъла на Търговския закон. Преобразуването на Вашето предприятие от ЕООД в АД, е възможно да стане и преди да извършите процедурата за избор на изпълнител (лицензиран инвестиционен посредник) по ПМС 160 от 1 юли 2016 г. и след това, няма изискване за периода, в който да извършите преобразуването в Условията за кандидатстване по Ваучерната схема. Разходите по преобразуването на юридическото лице, не се покриват от стойността на предоставяния по схемата ваучер.

Поздрави,

Екип на ИАНМСП
Страницата е редактирана последно на: 16.05.2019
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube