Въпрос № 3-1 Посоченото ограничение в чл. 34, ал. 1 от Правилата за управление на средствата на НИФ, а именно че „Един кандидат не може да усвои самостоятелно повече от 750 000 лв. БФП, като тази стойност се отнася за сбора от заявената БФП от кандидата за текущата сесия, заедно с окончателно верифицираната БФП за целия проект за същия кандидат за предходните 4 сесии, независимо дали е усвоил БФП чрез самостоятелно участие или в партньорство.”, важи ли и за получени помощи по проекти по Евростарс. По-конкретно, ако дадено предприятие има изпълнен проект по Евростарс, но никога не е изпълнявало проекти по конкурсните сесии, получената БФП влиза ли в горепосоченото ограничение от 750 000 лв? – вх. № 46-00-126/01.07.2019 г.

ВЪПРОС:

Посоченото ограничение в чл. 34, ал. 1 от Правилата за управление на средствата на НИФ, а именно че „Един кандидат не може да усвои самостоятелно повече от 750 000 лв. БФП, като тази стойност се отнася за сбора от заявената БФП от кандидата за текущата сесия, заедно с окончателно верифицираната БФП за целия проект за същия кандидат за предходните 4 сесии, независимо дали е усвоил БФП чрез самостоятелно участие или в партньорство.”, важи ли и за получени помощи по проекти по Евростарс.

По-конкретно, ако дадено предприятие има изпълнен проект по Евростарс, но никога не е изпълнявало проекти по конкурсните сесии, получената БФП влиза ли в горепосоченото ограничение от 750 000 лв?

 

ОТГОВОР:

Съгласно Чл. 34. (1) от Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд – 2019 г. „Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за Научноизследователски и развойни проекти е до 500 000 лв. /петстотин хиляди лева/. Един кандидат не може да усвои самостоятелно повече от 750 000 лв. БФП, като тази стойност се отнася за сбора от заявената БФП от кандидата за текущата сесия, заедно с окончателно верифицираната БФП за целия проект за същия кандидат за предходните 4 сесии, независимо дали е усвоил БФП чрез самостоятелно участие или в партньорство. В случай на кандидатстване по сесия, по времето, на която се изпълняват предходни сесии, от изпълняващите се сесии се взима предвид сумата на договорената БФП за изпълнение на съответното проектно предложение.“

Посоченото ограничение важи за кандидати, сключили договори за безвъзмездна финансова помощ по предходните 4 сесии на Националния иновационен фонд, а именно VI, VII, VIII и IX сесии.

В този смисъл кандидатът с проект по програма Евростарс не е кандидат по НИФ и следователно ограничението за БФП в чл. 34 не е приложими за проекти, финансирани в рамките на инициативата Еврика.

 
Страницата е редактирана последно на: 04.07.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube