Предстоящи конкурси за представяне на проектни предложения в сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа

На 4 юли 2019 г. стартира вторият конкурс за т. г. за набиране на проектни предложения в сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа (Connecting Europe Facility).

Механизмът за свързване на Европа (МСЕ) дава възможност за подготовка и изпълнение на проекти от общ интерес в рамките на политиката за трансевропейските мрежи в секторите транспорт, телекомуникации и енергетика. Координатор от българска страна е Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Темите от конкурса, по които може да се подават проектни предложения, са:

  • CEF-TC-2019-2: Свободен достъп до данни от обществения сектор (Public Open Data). Целта е да се подпомогне развитието на информационни продукти и услуги, основаващи се на повторното използване на данни от публичния и частния сектор. Предложенията трябва да се отнасят до генериране на трансгранични услуги и/или услуги между домейни. Проектите трябва да бъдат подадени от консорциум, състоящ се минимум от 2 юридически лица от една или повече държави членки или от страни от Европейското икономическо пространство, участващи в Механизма за свързване на Европа (Норвегия и Исландия). Поне един от участниците в консорциума трябва да бъде от публичния сектор.

Бюджет – 5 млн. евро

Индикативна продължителност на проектите – 3 г.

Финансиране от ЕК – до 75% от допустимите преки разходи плюс 7% непреки разходи.

  • CEF-TC-2019-2: Киберсигурност (Cybersecurity). Целта е да продължи укрепването на киберсигурността на ЕС – на национални компетентни органи, единни звена за контакт, оператори на съществуващи услуги, доставчици на цифрови услуги, национални центрове за действие при инциденти в информационната сигурност. Примерни дейности, които са допустими: придобиване и експлоатация на ИТ системи на национално разнище, експериментални тестови платформи (вкл. инфраструктура за киберпространство), обучения, одит и др.

Бюджет – 10 млн. евро

Индикативна продължителност на проектите – 3 г.

Финансиране от ЕК – до 75% от допустимите преки разходи плюс 7% непреки разходи.

  • CEF-TC-2019-2: Електронни обществени поръчки (eProcuremnet). На втория конкурс се добавят три допълнителни дейности, които ще са допустими: взаимно свързване на обявления; поправяне на данни в отворен формат и прилагане на електронни формуляри за обществени поръчки; актуализиране на регламента за изпълнение на ЕК за установяване на стандартни формуляри за публикуване на обявления. Предложенията за проекти трябва да бъдат подадени от консорциум, състоящ се минимум от 2 публични или частни организации от една или повече държави членки или от държавите от Европейското икономическо пространство, участващи в Механизма за свързване на Европа (Норвегия и Исландия). Поне един от участниците в консорциума трябва да бъде от публичния сектор.

Бюджет – 3 млн. евро

Индикативна продължителност на проектите – 1,5 г.

Финансиране от ЕК – до 75% от допустимите преки разходи плюс 7% непреки разходи.

  • CEF-TC-2019-2: Електронно здравеопазване (eHealth). Подкрепата е насочена към създаването и техническото развитие на националните звена за контакт в областта на електронното здравеопазване, за да се даде възможност за трансграничен обмен на електронни рецепти и здравни досиета на пациенти. Предложението за проект се подава само от една организация – не е позволено създаването на консорциуми. Подаващата организация трябва да има подкрепата на националния орган, отговарящ за електронното здравеопазване. Максималното съфинансиране за държава е 1 млн. евро.

Бюджет – 5 млн. евро

Индикативна продължителност на проектите – 2-4 г.

Финансиране от ЕК – до 75% от допустимите преки разходи плюс 7% непреки разходи.

  • CEF-TC-2019-2: Европейски портал за електронно правосъдие (eJustice). Основната цел на „Европейския портал за електронно правосъдие“ през 2019 г. е да продължи насърчаването на взаимното свързване на общите услуги в държавите членки на ЕС, което ще позволи модулите на портала да регистрират по-голяма посещаемост и така по-добре да изпълняват своята обществена функция. Проектни предложения могат да се подават от една организация или от консорциум.

Бюджет – 3 млн. евро

Индикативна продължителност на проектите – 2 г.

Финансиране от ЕК – до 75% от допустимите преки разходи плюс 7% непреки разходи.

  • CEF-TC-2019-2: Европейска платформа за умения и работни места в областта на цифровите технологии. Целта е да се изгради мрежа от национални платформи и да се дадат повече правомощия на националните коалиции за умения и работни места в областта на цифровите технологии.

 

Подробна информация по темите от втория конкурс, допустими дейности, условия за кандидатстване и др. може да се намери на следния линк: htts://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-cef-telecom-call-proposals.

Крайният срок за кандидатстване във втория конкурс на МСЕ е 14 ноември 2019 г.

Съгласно чл. 9 от Регламент №1316/2013 преди да се подаде проектното предложение требва да се удостовери, че е от общ интерес. За българските проекти в сектор „Телекомуникации“ от МСЕ удостоверяването се осъществява от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез оторизирания представител г-жа Златина Николова, и. д. директор на дирекция „Информационни технологии“, тел. 02 9409 280,  e-mail: zpancheva@mtitc.government.bg.

Допълнителна информация по темите от конкурса може да се изтегли оттук.
Страницата е редактирана последно на: 10.07.2019

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: