Въпрос № 1-1 Могат ли самостоятелни бенефицeнти да бъдат университети, например Медицински университет Пловдив, а УМБАЛ Свети Георги Пловдив да му бъде партньор в схемата? Може ли да ми посочите и ваш телефон на експерт по НИФ за контакт за да уточним и други въпроси? вх. № 92-00-142/05.07.2019 г.

Съгласно чл. 17 от Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд – 2019 г. (ПУСНИФ-2019) допустим кандидат за финансиране по конкурсна сесия на НИФ по схемата е предприятие – регистриран в България търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз.

“Предприятие” по смисъла на Закона за малките и средните предприятия  (ЗМСП) е всяко физическо лице, юридическо лице или гражданско дружество, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.

Под „стопански дейности“ се разбират дейности, свързани с предлагане на стоки и услуги на даден пазар.

Допустим партньор за изпълнение на проект по схемата може да бъде предприятие търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз и/или организация за научни изследвания и разпространение на знания от държава-членка на Европейския съюз. Организацията за научни изследвания и разпространение на знания следва да има статут на юридическо лице.

При проекти с участието на партньори, предприятието (едно от предприятията при проект с повече от един партньор предприятие) е координатор, има статут на кандидат в конкурсната сесия и подава конкурсната документация (включително изискуемата за партньор по реализирането на проекта).

В случай, че кандидатът и/или партньорьт по проекта ползват статут на МСП, се представя декларация от кандидата за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия. При съвместни проекти такава декларация се изисква и за партньора/партньорите.

Основните критерии при определянето на категорията малко и средно предприятие са:

  • средносписъчен брой на персонала;
  • годишен оборот и/или стойност на активите;
  • предприятието да е независимо по смисъла на чл. 4, ал. 2 от ЗМСП.

С оглед гореизложеното Медицински университет Пловдив може да кандидатства с проектно предложение по 10-та конкурсна сесия на НИФ, самостоятелно или с партньор/и, ако отговаря на изискванията за допустимост на кандидатите и са спазени условията за допустимост за партньора/партньорите, независимо дали кандидатът и/или партньорът са малко, средно или голямо предприятие.

Значението на твърдението, че УМБАЛ Свети Георги Пловдив е голямо предприятие е с оглед размера на общия интензитет на БФП за максимално допустими разходи за предприятието, реализиращо проекта, определени в чл. 23, ал. 2, табл. 1 от ПУСНИФ.

Интензитет на помощта за:

Индустриални научни изследвания:

  1. малко предприятие – 80 %
  2. средно предприятие – 75 %
  3. голямо предприятие – 65 %

Експериментално развитие:

  1. малко предприятие – 60 %
  2. средно предприятие – 50 %
  3. голямо предприятие – 40 %

Уточняващи и други въпроси, свързани с кандидатстване по 10-та конкурсна сесия на НИФ, могат да бъдат задавани и съответно предоставян експертен отговор по тях на официалната страница на ИАНМСП – https://www.sme.government.bg, в рубриката „Национален иновационен фонд“/“Въпроси и отговори, свързани с НИФ“.
Страницата е редактирана последно на: 10.07.2019
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube