Въпрос № 3-2 Във връзка с разработване на проект, моля за Вашето разяснение относно допустимостта на разходи за амортизационни отчисления на налични активи. Допустими разходи по проекта ли са амортизационни отчисления на налични активи ? Въпроса възниква предвид факта, че във формуляра за участие следва за се изброи оборудването, което ще се използва, а колко месеца и дали е налично или ще се закупува . – вх. № 46-00-131/08.07.2019 г.

Съгласно чл. 33, т. 2.4 от ПУСНИФ – 2019 г. – Разходи за инструменти и оборудване:
„Разходите за инструменти и оборудване по проекта, планирани в бюджета на проекта, включват само разходите за начислените амортизационни отчисления за закупените инструменти и оборудване, съгласно определените в Закона за корпоративното подоходно облагане годишни амортизационни норми“.

В Чл. 76. Отчитане на разходи за инструменти и оборудване от „Процедурата за административно и финансово отчитане на проекти по НИФ“ е регламентирано:
„(1) Разходите за инструменти и оборудване по проекта включват само разходите за начислените амортизационните отчисления за закупени нови инструменти, оборудване и дълготрайни нематериални активи в рамките на проекта. Амортизационните годишни норми се определят еднократно за всяка календарна година в бюджета на проекта по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане. „

Информацията, която кандидатите предоставят в Приложение 2 „Форма за научноизследователски развоен проект“ към Правилника за оценка на проектни предложения по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания посочена в таблици „Инструменти и оборудване за изпълнение на проекта“ от т. 3. 2 и т. 4.2, е необходима с цел доказване на ресурсната обезпеченост за изпълнение на дейностите по проекта.

*Под разполагаемо оборудване се разбира наличното оборудване (инструменти) от кандидата (партньора) и предвиденото за закупуване оборудване (инструменти) за изпълнение на дейностите по проекта.
Страницата е редактирана последно на: 11.07.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube