Въпрос № 3-4 Моля да ми отговорите на два въпроса относно Бюджета за научно-изследователски и развоен проект на Десетата сесия на Националния иновационен фонд 2019. 1. Надбавката за малко предприятие важи ли и за партньора ако е университет. 2. В случай, че партньор на малко предприятие е университет, колко е надбавката за ефективно сътрудничество – 15% или 10%, и тази надбавка важи ли и за малкото предприятие. – вх. № 46-00-134/10.07.2019 г.

1.Надбавката за малко предприятие важи, ако попадате в хипотезата за малко предприятие, съгласно изброените по-долу изисквания, а именно:

„Допустим кандидат за финансиране по конкурсна сесия на НИФ по схемата е предприятие – регистриран в България търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз – чл. 17, ал. 1 ПУСНИФ.

“Предприятие” по смисъла на Закона за малките и средните предприятия  (ЗМСП) е всяко физическо лице, юридическо лице или гражданско дружество, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.

Предприятието следва да е от категорията „малко“ – изискване за административно съответствие и допустимост по конкурсна документация, определени в Правилника за оценка на проектни предложения.

Категорията „малко“ предприятие е определена в чл. 3 и 4 от ЗМСП. Основните критерии при определянето на категорията са:

  • средносписъчен брой на персонала;
  • годишен оборот и/или стойност на активите;
  • предприятието да е независимо по смисъла на чл. 4, ал. 2 от ЗМСП.“

Надбавка за малки и средни предприятия е допустима в размер, определен в чл. 23, ал. 2, буква „А” и „Б” от ПУСНИФ – 2019 г. Конкретните правила за нейното изплащане са регламентирани в чл. 67, ал. 3 ПУСНИФ.

2.Интензитет на помощта за ефективно сътрудничество е допустим, при спазване разпоредбата на чл. 23, ал. 2, буква „В” от Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд – ПУСНИФ – 2019 г. Конкретните правила за нейното изплащане са регламентирани в чл. 67, ал. 4 ПУСНИФ.
Страницата е редактирана последно на: 12.07.2019
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube