Въпрос № 3-7 Допустими ли са разходи за закупуване на нови ДМА (оборудване и инструменти), които ще са необходими при провеждането на демонстрациите или са допустими само разходите за ДНА – иновативен специализиран софтуер? – вх. № 46-00-140/15.07.2019 г.

Съгласно чл. 33, т. 2 от ПУСНИФ – 2019 г., допустими Разходи за инструменти и оборудване са както следва:

т. 2.1. Разходите за дълготрайни материални /ДМА/ и нематериални активи /ДНМА/, планирани в бюджета на проекта, включват само разходите за начислените амортизационни отчисления за закупените дълготрайни материални /ДМА/ и нематериални активи /ДНМА/, съгласно определените в Закона за корпоративното подоходно облагане годишни амортизационни норми. Допустимият дял на планираните разходи за амортизационни отчисления в перо „Разходи за инструменти и оборудване” на всеки участник поотделно не може да надвишава 50 % от общите планирани разходи в бюджета на съответния участник.

т. 2.2. За закупуване по проект, финансиран по схемата, трябва да се планират за закупуване единствено нови, неупотребявани дълготрайни материални /ДМА/ и нематериални активи /ДНМА/.

*ДМА се закупуват, в случаите когато кандидатът не разполага с такива за изпълнението на проекта.
Страницата е редактирана последно на: 16.07.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube