Въпрос № 3-8 Разходът за ток и интернет, допустим разход ли е по проекта в перо “Разходи за материали и консумативи”? Допустимо ли е едно МСП да бъде водещ кандидат в един проект и партньор по друг проект с които се кандидатства по десета конкурсна сесия на НИФ? – вх. № 92-00-148/16.07.2019 г.

Разходи за вода, електроенергия и/или топлинна енергия са допустими само за проекти, за чието изпълнение те представляват поне 50% от общите планирани разходи по бюджетно перо „Разходи за материали и консумативи“ по бюджета на всеки бенефициер/координатор или партньор/ри.

Допустимо е едно МСП да бъде кандидат/координатор в един проект и партньор по друг проект по десета конкурсна сесия на НИФ.
Страницата е редактирана последно на: 16.07.2019Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: