Въпрос № 3-10 В правилника за оценка на проектните предложения Раздел Д ИКОНОМИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВНОСТ в т. 5.1 е посочено в критериите за оценка: ” – чистото имущество на стартиращо предприятие (кандидат) покрива разходите по проекта ……”. Не е ясно от къде и как ще се пресмята “чистото имущество”. Във връзка с други текстове в документите за кандидатстване правилно ли е да смятаме, че цитираното изискване по критерия ще е изпълнено, ако в Приложение 10 от документите за кандидатстване е декларирано, че кандидатът “може да осигури и разполага с необходимия финансов ресурс за изпълнение на проект…”? – вх. № 92-00-146/12.07.2019 г.

Чистото имущество на кандидат – стартиращо предприятие се изчислява на база счетоводните баланси за приключените финансови години. За финансовите години, за които има представен баланс чистото имущество се изчислява като разлика между активите и пасивите на съответното дружество.

Ако кандидат – стартиращо предприятие няма приключила финансова година, респективно счетоводен баланс за последната приключила финансова година, точки за покриване на разходите на проекта от чистото му имуществото не се присъждат.
Страницата е редактирана последно на: 16.07.2019
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube