Съобщение във връзка с изпълнение на проекти по 8-ма и 9-та конкурсна сесия на Националния иновационен фонд

 

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в качеството си на администратор на цялостната дейност на Националния иновационен фонд изпрати писмо с рег. № 46-00-150/19.07.2019 г. до бенефициерите по 8-ма и 9-та конкурсна сесия на НИФ, както и до независимите експерти извършващи мониторинг по 8-ма и 9-та конкурсна сесия със следното съдържание:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнението на проекти по Националния иновационен фонд, отправям молба към независимите експерти, извършващи мониторинг по 8-ма и 9-та конкурсна сесия на Националния иновационен фонд, както и към бенефициерите по проекти за оказване на взаимно сътрудничество.

Мониторингът на проектите се администрира от Звеното за оперативно управление на Фонда, като е обособен в две части – технически и финансов. Поради обстоятелството, че техническият мониторинг се извършва от външни независими експерти, които наблюдават изпълнението на проектите, като дават оценка за изпълнението на всеки етап и постигането на краен резултат, както и заключение по техническия отчет на всеки бенефициер, моля бенефициерите да осигуряват достъп на експертите за проверка на място, както и да предоставят изискваните разходооправдателни и други документи във връзка с изпълнението на проекта. Съгласно Правилата за работа на независимите експерти при извършване на технически мониторинг на проектите в изпълнение по Националния иновационен фонд, приети на основание Процедурата за административно и финансово отчитане на проекти по НИФ, експертите следва да проследяват изпълнени ли са планираните фази, задачи и дейности за съответния етап, постигнати ли са планираните индикатори за съответния етап, правилно ли са отчетени човешките, материалните и финансовите ресурси, планирани в бюджета на проекта, съгласно протоколите (Приложение 5.1 и Приложение 5.2) и заключението и др. Важно е да се отбележи, че в срок до седем работни дни от датата на получаване на техническия отчет на бенефициера от независимия експерт, той следва да извърши мониторинг на мястото на изпълнение на проекта, относно изпълнението на етапа. Предвид спазването на регламентирания срок се обръщам с молба към бенефициерите за по-голяма кооперативност.

Сътрудничеството помежду ви е в интерес и на двете страни и е с цел извършване на обективна и качествена оценка от независимите експерти, въз основа на която одобряват изцяло, частично или не одобряват представения технически отчет по отношение на постигнатите резултати за съответния етап, както и за постигане на максимална правилност при издаване на заключението.

Относно задълженията на независимите експерти, отбелязвам, че носят отговорност, съгласно сключените между тях и Агенцията договори, при невярно представяне или непредставяне на констатирани факти по изпълнението на проекти в писмените им заключения, представяни след извършване на техническия мониторинг.

Напомням на всички бенефициери, както и на потенциалните такива, че Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, в качеството си на администратор на цялостната дейност на Националния иновационен фонд не използва посредничеството на консултанти по процедурите си. Ние гарантираме прозрачност в дейността на администрацията във ведомството и спазване на ясни правила.

При съмнения за злоупотреби и друг вид нередности по Националния иновационен фонд можете да сигнализирате на телефон +359 889 020 009 – г-жа Камелия Георгиева, телефон +359 2940 7930 – г-жа Галя Георгиева,  е-mail: nerednosti@sme.government.bg и на интернет страницата на Агенцията:  https://www.sme.government.bg/?page_id=37.

Разкриването на вашата самоличност няма да повлияе върху извършването на проверката по случая, но възможността за обратна връзка ще позволи по-прецизно изясняване на обстоятелствата, като ние гарантираме, че няма да се разкрива самоличността на подателя на сигнала.

С уважение, (п)

Д-Р БОЙКО ТАКОВ

Изпълнителен директор
Страницата е редактирана последно на: 19.07.2019
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube