Въпрос № 1-8 Дали е допустим партньор предприятие от Република Сърбия и ако е допустим- какви документи следва да представи? 2.Дали е възможно всяко едно от две свързани предприятия да кандидатства самостоятелно със собствен проект? Всяко от двете предприятия е ООД и имат различен четирицифрен КИД? – вх. № 94-00-231/17.07.2019 г

1.Чл. 17, ал. 2 от ПУСНИФ -2019г.  – Допустим партньор за изпълнение на проект по схемата може да бъде предприятие търговец по смисъл на Търговския закон или  еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава – членка на Европейския съюз и/или организация за научни изследвания и разпространение на знания от държава –членка на  Европейския съюз. Организацията за научни изследвания и разпространение на знания следва да има статут на юридическо лице.“

В т. 2 от Параграф 1. Термини и определения към Допълнителни разпоредби от ПУСНИФ-2019г. – регламентира що е Предприятие: „ съгласно чл. 1 от Приложение I от  Регламент ЕС № 651/2014 Г.  – Предприятие  е  всеки субект, упражняващ стопанска дейност, независимо от правната му форма. Това включва по –специално самонаетите лица и семейните предприятия, упражняващи занаятчийска или друга дейност, а също сдружения или асоциации, упражняващи редовно стопанска дейност. Под „стопански дейности“, се разбират дейности свързани с предлагане на стоки и услуги на даден пазар.

Предвид гореизложеното следва, че: „партньор предприятие от Република Сърбия  е недопустим кандидат – тъй като следва да бъде предприятие търговец по смисъл на Търговския закон  или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава – членка на Европейския съюз и/или организация за научни изследвания и разпространение на знания от държава –членка на  Европейския съюз.

2.Реферирайте към въпрос № 1-1
Страницата е редактирана последно на: 22.07.2019
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube