Въпрос № 3-16 Кандидатът има приключени 3 финансови години (2016, 2017, 2018 г.). От създаването на дружеството до момента то извършва развойна дейност в създаване на иновативен продукт като и през трите години реализира загуби. Дружеството се финансира от инвеститори и по този начин осигурява необходимите средства за създаване на иновативния продукт преди завършването му до ниво, което позволява да бъде пуснат на пзара. В тази връзка, възможно ли е кандидатът да бъде допустим за кандидстастване по настоящата сесия на НИФ като предостави за доказателства за осигуряване на финансов капацитет например: банкова гаранция, удостоверение от инвестиционен фонд / частен инвеститор за осигуряване на необходимите средства за изпълнение на проекта, договор за заем и/или други подобни начини на финансиране на разходите по проекта. – вх. № 94-00-261/23.07.2019 г.

В Правилника за оценка на проектни предложения по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания”, 2019 г., в раздел „В“, т. 6 ясно e посочен начинът за доказване на финансовия капацитет на кандидата/партньора.

Двете кумулативни условия, на които трябва да отговоря кандидатът са дадени в т. 6.2.1 и 6.2.2  от Правилника.

Предвид изричното изискване, че разликата между печалбата и загубата в годишния баланс на предприятието общо за последните три приключили финансови години не трябва да е отрицателно число, което се доказва единствено със счетоводни документи, проектното предложение на кандидат, който не отговаря на това условие, се отхвърля.
Страницата е редактирана последно на: 25.07.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube