Въпрос № 1-18 При кандидат-стартиращо предприятие без приключена финансова година, респективно без счетоводен баланс и отчет, 1. В случай че капиталът му е по-голям от разходите по проекта, и очакваната възвращаемост на направените разходи по проекта е до 3 години след приключване на проекта и е реалистична, проектът ще получи ли шестте точки по критерий 5.1 от Правилника за оценка? 2. В случай че чистото имущество на предприятието не покрива разходите по проекта, но очакваната възвращаемост на направените разходи по проекта е до 3 години след приключване на проекта и е реалистична, проектът ще получи ли половината 3 точки по критерий 5.1 от Правилника за оценка? – вх. № 94-00-264/23.07.2019 г.

1.Моля, реферирайте към отговор № 1-15 от секция Въпроси/Отговори;

2.При така поставения въпрос от Ваша страна, преценката се извършва от независимия експерт определен да осъществи техническа и икономическа оценка на проектното предложение. Следва да имате предвид, че:

Чистото имущество на кандидат – стартиращо предприятие се изчислява на база счетоводните баланси за приключените финансови години. За финансовите години, за които има представен баланс чистото имущество се изчислява като разлика между активите и пасивите на съответното дружество. Ако кандидат – стартиращо предприятие няма приключила финансова година, респективно счетоводен баланс за последната приключила финансова година, точки за покриване на разходите на проекта от чистото му имуществото не се присъждат.
Страницата е редактирана последно на: 25.07.2019
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube