Въпрос № 1-19 Възможно ли е да преодолея сега действащото изискване за финансов капацитет, ако с надлежно заверен от банка документ докажа, че като физическо лице разполагам с достатъчно финансови средства, изискуеми по критерия “а+б+в+г”, с които при необходимост да захранвам сметката на предприятието и така да обезпечавам финансово изпълнението на всички фази и етапи по проекта, за да се постигне крайният резултат? – вх. № 46-00-137/12.07.2019 г.

Допустим кандидат за финансиране по конкурсна сесия на НИФ по схемата е предприятие – регистриран в България търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз – чл. 17, ал. 1 ПУСНИФ., а не физическото лице.

Съгласно Правилника за оценка на проектни предложения по НИФ, доказването на финансовия капацитет на кандидатите по НИФ е подробно описан в Раздел В, т. 6.
Страницата е редактирана последно на: 26.07.2019
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube