3-18 Въпрос: Допустим разход ли е закупуването на софтуер (продава се под формата на годишен, месечен лиценз), който ни е нужен за извършването на научно-изследователската ни дейност? – въпрос вх. № 94-00-278/25.07.2019 г.

Отговор :

Разходите за софтуер са допустим разход по проект на Национален иновационен фонд, само ако отговарят на изискванията на чл. 51 от ЗКПО и изискванията на чл. 33, т. 2 от ПУСНИФ – 2019 г.

Разходите за наем/оперативен лизинг на активи, инструменти и оборудване не са допустими за финансиране, съгласно т. 2.7 на чл. 33 от ПУСНИФ – 2019 г. Придобиването на дълготрайни активи, при условията на договор за финансов лизинг е допустимо само с прехвърляне на собствеността върху активите с изтичането на договора за лизинг, но не по-късно от приключване на последния етап от изпълнението на проекта. Допустими разходи, извършени във връзка с лизингови операции, са единствено лизинговите вноски за всеки етап от изпълнение на проекта, които са дължими и платени в рамките на същия етап, до приключване на последния етап от изпълнение на проекта.
Страницата е редактирана последно на: 30.07.2019
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube