1-25 ВЪПРОС: Моля да ни дадете информация по следните въпроси: 1) Ако всички документи на хартия са както изискуемо подписани и подпечатани в 2 копия, трябва ли да имаме И допълнително електронен подпис на документите на електронният носител? 2) Трябва ли да предадем и документите за партньора дори и да нямаме патрньор и те да са непопълнени? 3) Трябва ли да предадем оргинал на нотариалното заверено за упълномощен представител при предаване на документите? Или може да предаем копие на което пише, че е „вярно с оргинала“ и е подписано и подпечатано от законният представител на фирмата? 4) Може ли някои от документите да бъдат подписани от законен представител, а други от упълномощен представител? 5) Приложение 5 пише, както е с изображението долу. Има фокус на думата „законен“, това значи ли, че упълномощен представител не може да се подпише на този документ? 6) Ако наемаме сървъри от облачното пространсвто към кои разходи трябва да ги приспаднем? Ако трябва да закупим лиценз за даден софтуер към кои разходи би спаднало този разход? 7) Можем ли да добавим двама служителя към разходите за персонал под имена „служител 1“, „служител 2“, които са запланувани за наемане, но все още не са? 8) Някои от колегите ни имат над 30 броя научни публикации, които няма как да опишем в Приложение 2, секция 3.2., тъй като мястото е изключително малко. Можем ли да предадем допълнителен документ или да сложим препратка към дадените публикации онлайн? 9) Нямаме партньор, но главният ни проектен ръководител живее извън страната в голяма част от годината. Това значи ли, че не можем въпреки това да сложим разходи за командировки? – въпрос вх. № 94-00-280/25.07.2019 г.

ОТГОВОР:

  1. Отговор на 1-ви въпрос:

Не е необходимо документите на ел. носител да са подписани с електронен подпис. Необходимо е документите на хартиен носител да бъдат подписани, така както е указано в Раздел А, т. 3 от Правилника за оценка на проектни предложения.

  1. Отговор на 2-ри въпрос:

Ако кандидатът няма партньор няма как да подаде документи за него.

  1. Отговор на 3-ти въпрос:

При подаване на проектно предложение от лице, което не е служител в предприятието – кандидат/партньор, е необходимо представяне на пълномощно в писмена форма с нотариална заверка на подписа на упълномощителя. Не е необходимо пълномощното да бъде в оригинал.

  1. Отговор на 4-ти въпрос:

Възможно е, при спазването на формата на упълномощаване по т. 3 от Раздел А от Правилника за оценка на проектни предложения.

  1. Отговор на 5-ти въпрос:

Декларация – Приложение 5, може да подпише само законен представител на предприятието – лице, което има представителни функции, възложени му по определения в закона ред.

  1. Отговор на 6-ти въпрос:

Съобразно чл. 33, т. 2, подточка 2.7 от Правилата за управление на средствата на НИФ (ПУСНИФ), разходите за наем/оперативен лизинг на активи, инструменти и оборудване са недопустими за финансиране по Схемата, поради което наемането на сървъри от облачното пространство няма да бъде допустим разход.

Закупуването на лиценз за софтуер е допустим разход по проект, ако отговаря на общите изисквания за разходи по финансиране, посочени в чл. 25 от ПУСНИФ и специфичните изисквания по чл. 33, т. 2. Разходите по закупуване на лиценз за софтуер попада в категорията „Разходи за инструменти и оборудване“, подкатегория „Нематериални дълготрайни активи“.

  1. Отговор на 7-ми въпрос:

Не е възможно. Кандидатът/партньорът трябва да докаже, че разполага с експертен капацитет за изпълнение на всички дейности по проекта. Образованието, опита и квалификацията на всеки един от членовете на екипа се удостоверяват по съответния ред и се прилагат към проектната документация.

  1. Отговор на 8-ми въпрос:

Тъй като формуляра – Приложение 2, секция 3.2 действително е с ограничен формат, може допълнително информация да се предостави чрез линк или да се посочат най-значимите научни публикации, доказващи релевантна експертиза за изпълнението на проекта.

  1. Отговор на 9-ти въпрос:

Допустимите разходи за командировки в чужбина са посочени в чл. 33, т. 5, подточка 5.1 от ПУСНИФ: „Допустими са разходите за командировки в чужбина на основния персонал на бенефициера (координатор или партньор/и), ангажиран с дейности по проекта и планиран в бюджета на проекта, доколкото разходите за командировка в чужбина са свързани с конкретна дейност по проекта, когато той включва партньори от други държави – членки на ЕС и се изпълнява на територията на повече от една държава членка. Ако проектът не включва партньори по проекта от други държави-членки, разходи за командировка в чужбина са недопустими.“
Страницата е редактирана последно на: 31.07.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube