1-27 Въпрос: Съгласно дефиницията от ЗМСП “Предприятие” е всяко физическо лице, юридическо лице или гражданско дружество, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.” Моля да уточните дали, ако една научна организация, която е партньор по проекта и извършва освен научна и стопанска дейност, и отговаря на хипотезата за малко или средно предприятие спрямо средносписъчен брой на персонала и годишен оборот, има право на надбавка за такова предприятие или само за надбавка за ефективно сътрудничество. В случай че има право, моля да обясните как трябва да се отбележи това в бюджета, тъй като там се изисква да се избере или категория предприятие или научна организация, но не може и двете. – въпрос вх. № 94-00-268/24.07.2019 г.

ОТГОВОР:

Съгласно чл. 17 от Правилата за управление на средствата на НИФ – 2019 (ПУСНИФ), допустим кандидат за финансиране по конкурсна сесия на НИФ по схемата е предприятие – регистриран в България търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз.

Допустим партньор за изпълнение на проект по схемата може да бъде предприятие търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз и/или организация за научни изследвания и разпространение на знания от държава-членка на Европейския съюз. Организацията за научни изследвания и разпространение на знания следва да има статут на юридическо лице.

Научните организации не са предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ПУСНИФ, тъй като основната им дейност не е стопанска (не реализират и не разпределят печалба), поради което не могат да имат качеството „малки“ или „средни“, съобразно критериите по чл. 3 и 4 от ЗМСП.

В следствие от това, че не са предприятия, научните организации не могат да получават надбавки за малко/средно предприятие.  Те могат да бъдат само партньори на кандидат, който е предприятие.

Ако партньорът е предприятие – търговец и отговоря на изискванията по чл. 3 и 4 от ЗМСП, той може да получи надбавка за малко/средно предприятие и надбавка за ефективно сътрудничество.

Интензитет на помощта за ефективно сътрудничество е допустим, при спазване разпоредбата на чл. 23, ал. 2, буква „В” от ПУСНИФ, като конкретните правила за нейното изплащане са регламентирани в чл. 67, ал. 4.
Страницата е редактирана последно на: 01.08.2019
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube