3-21 Въпрос: Критерий 6.7 към т. 6 Финансов капацитет от раздел В на Правилника за оценка на проектни предложения към кои кандидати се отнася? Трябва ли предприятие – кандидат, което отговаря кумулативно на критерии 6.2.1 и 6.2.2 да предоставя удостоверение от банка за наличност по сметките си на сумата, необходима за изпълнение на проектното предложение? – въпрос вх. № 94-00-303/30.07.2019 г.

Отговор

Съгласно раздел В „Допустимост на проектните дейностите и оценка на капацитета на кандидата и партньора/ите при съвместни проекти“, т. 6 от „Правилника за оценка на проектни предложения“, е необходимо да се докажете финансов капацитет на кандидата/партньора/ите, спрямо разписаните в точката обстоятелства, кореспондиращи с конкретния вид/статут на кандидата/партньра/ите.

Относно  т. 6.7  – „Официалното удостоверение за разполагаемост на средствата от обслужващата банка следва да е следва да е издадено до 3 дни, преди датата на подаване на заявлението за участие. Договорът за заем следва да е сключен преди датата на подаване на заявлението за участие и в него изрично да е уговорено, че заемните средства са предназначени за финансиране на изпълнението на проекта“, в нея се конкретизират изискванията към необходимите документи за доказване на финансов капацитет, като срокове на издаване/представяне и съдържание. Тези документи, касаят хипотезите/обстоятелствата записани в т. 6.6 и изискванията към нея, посочени в т.6.6.1 и т. 6.6.2 от раздел В на „Правилника за оценка на проектни предложения“.

В случай, че предприятието – кандидат, отговаря кумулативно на записаните изисквания в т. 6.2.1 и т. 6.2.2., не е задължено да представя, разписаните в т. 6.7 документи.
Страницата е редактирана последно на: 01.08.2019
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube