3-22 Въпрос: Съгласно правилника за оценка на проектни предложения Конкурсната документация се подава на хартиен носител по поща/куриер в запечатан непрозрачен плик с надпис: Национален иновационен Фонд – 10 сесия или НИФ – 10 сесия Наименование на проектното предложение Наименование на кандидата. – въпрос вх. № 94-00-343/31.07.2019 г.

Отговор:

Планираните допустими разходи следва да са необходими за изпълнението на проекта и да бъдат в рамките на разписаните максимално допустими дялове.

Допустимите разходи са разходи по дейности за „индустриални научни изследвания“ и „експериментално развитие“. Не могат да се планират разходи само за „индустриални научни изследвания“. За да бъде успешно финализиран  проекта, освен разходи в „индустриални научни изследвания“ е задължително да се планират разходи и в „експериментално развитие“, което се свързва с използването на материални ресурси/ пример: в перо Разходи за материали и консумативи/.

В перо „Разходи за материали и консумативи“ могат да се планират единствено нови, неупотребявани материали и консумативи, които пряко са необходими за изпълнение на проекта. Допустими разходи могат да бъдат вода, електроенергия и/или топлинна енергия само за проекти, за чието изпълнение те представляват поне 50% от общите разходи за материали и консумативи по бюджета на всеки бенефициер/координатор или партньор.
Страницата е редактирана последно на: 01.08.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube