1-31 ВЪПРОСИ: Въпрос 1: Необходимо ли е квалификацията на екипа да бъде подкрепена от приложени дипломи към проектното предложение? Въпрос 2: Може ли ръководител на проект да бъде по майчинство? Въпрос 3: Има ли определен размер на сумата за авансово плащане? Въпрос 4: Спомагателният персонал на каква часова ставка е ? Въпрос 5: Какво се разбира под официален превод ? – въпрос вх. № 46-00-164/30.07.2019 г.

ОТГОВОР НА ВЪПРОС №1

Не е необходимо прилагането на дипломи към проектното предложение. Трябва да се има в предвид, че в приложение 2 (от проектното предложение) в т. 3.2. Специфични данни, в таблицата „Експерти от Екипа по проекта“ следва да посочите кратка професионална биография (CV) на всеки един от експертите, които ще участват в изпълнението на проекта като акцентирате върху релевантната експертиза и специфичната роля на всеки експерт за успешното изпълнение на проекта. Класифицирайте експертите в една от следните категории: хабилитирани и нехабилитирани изследователи, ръководен персонал (на проекта/екипа, на фазите), технически персонал.

ОТГОВОР НА ВЪПРОС №2

Изискванията за назначаване на Ръководител на проект, като част от основният персонал са разписани в чл. 32, ал. 6 от ПУСНИФ 2019 г. Същият трябва да бъде назначен по основно трудово правоотношение или допълнително трудово правоотношение, в т.ч. и по чл. 110 или чл. 111 от Кодекса на труда. В случаите, когато ръководител на проекта е управител/изпълнителен директор на дружество с ограничена отговорност/ акционерно дружество – бенефициер или партньор по проекта, допустимо е функциите по проекта да се изпълняват и по договор за управление на дружеството.

ОТГОВОР НА ВЪПРОС №3

Съгласно чл. 68, ал.4 и ал.5 от ПУСНИФ 2019 г. по предложение на ЗОУФ, изпълнителният директор може да разпореди за съответен/ни етап/и от изпълнението на проекта да бъде извършено авансово плащане на БФП (преди изпълнението на етап на проекта) от бюджетна сметка на Агенцията към специална банкова сметка на бенефициера /координатора/ в размер на договорената БФП за съответния/те етап/и, в зависимост от финансовия ресурс, с който разполага НИФ.

ОТГОВОР НА ВЪПРОС №4

Съгласно чл. 32, ал. 5 от ПУСНИФ 2019 г. – „Разходите за спомагателен персонал се планират като обща сума, по отделно в ИНИ и ЕР, чиято максимална стойност може да бъде до 25%, спрямо основните разходи за персонал. Разходите за спомагателен персонал се отчитат по отделни лица, длъжности, брой работни дни, възнаграждение и осигуровки за сметка на осигурителя“. За спомагателен персонал няма определена дневна ставка, отчитането се извършва на база фактическа дневна ставка по трудово възнаграждение.

ОТГОВОР НА ВЪПРОС №5

В Правилника за оценка на проектните предложения, утвърден от УС на НИФ с Протокол № 3/25.06.2019 г. e написано:

1.„Официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.
Страницата е редактирана последно на: 05.08.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube