1-36 Въпрос: Въпрос 1: В приложение №2 , в част 7 „Изпълнение на проекта“ е дадено ограничение до 5 страници. Бихте ли обяснили дали ограничението се важи единствено за списъка с дейностите или важи и за детайлното описание, което се очаква в Формуляр 1 Приложение 2. Въпрос 2: Може ли да се приема за самоучастие от страна на кандидата извършването на маркетингов и финансов анализ? А каква е позицията по отношение на разходите по визуализация, които се изискват по силата на регламент на ЕО № 1228, бидейки задължителен разход, биха ли могли да минат като част от самоучастието на кандидата и ако да, по какъв начин е възможна да се включат в бюджета? – въпрос вх. 92-00-163/06.08.2019 г.

Отговор 1-ви въпрос:

В началото на Приложение 2 е посочено, че проектът трябва да е с препоръчителен  обем между и 20 и 30 страници, т. е. това изискване е препоръчително, а не задължително.

В част 7 „Изпълнение на проекта“ е посочено изискване информацията да е до 5 страници, като е даден в какъв формат да бъде представена информацията. Това ограничение се отнася само за част 7.

Отговор 2-ри въпрос:  Допустимите разходи с общите и специфични изисквания за проекти по НИФ са посочени в чл. 33 от т. (1) до т.(5) на ПУСНИФ от 2019 г.

Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 г се отнася за оперативни програми и е неприложим за НИФ , който се финансира от бюджета на РБ.

В ПУСНИФ 2019 г. в чл. 4(1) се уточнява че: Приложимият режим на държавна помощ по отношение на схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания” е Регламент (ЕО) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014 г.), изменен с Регламент (ЕС) 2017/1084 на Комисията (OB L 156/20.06.2017 г.), и по-специално чл. 25 от него.
Страницата е редактирана последно на: 08.08.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube