Правила и документи за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и в чужбина, организирани от ИАНМСП по проект „Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и в чужбина“

Правила и документи за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и в чужбина, организирани от ИАНМСП по проект „Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и в чужбина“

 

1. Заявка за участие на български МСП в конкретната проява (Образец № 1)

2. Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала” с подпис на представляващия и печат на предприятието

3. Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (Образец № 2):

4. Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (Образец № 3):

5. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Образец № 4).

Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (Образец № 5) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор;

6. Анкетна карта за участие в конкретната проява (Образец №б);

7. Информационна карта за участие в международен панаир/специализирана изложба не по-рано от 6-тия месец след провеждането на проявата и не по-късно от 9 месеца след приключването й (Образец № 7):

8. Договор за участие (Образец № 8)

9. Договор за участие със собствен щанд (Образец № 8b)

10. Договор за участие със 100% финансиране от ИАНМСП (Образец № 8c)

11. Договор за участие в конференции (Образец № 8d)

9. Правила за поведение при участие на представители на български предприятия в специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и в чужбина, организирани от ИАНМСП (Приложение № 9).

10. Условия за допустимост съгласно КИД по проекта (Приложение № 10).

11. Пакет документи във връзка с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. за обработването на лични данни в рамките на ИАНМСП (GDPR) (Приложение № 11).
Страницата е редактирана последно на: 16.09.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube