Покана за участие на общ щанд в Международен панаир на книгата Frankfurter Buchmesse, 16–20.10.2019, гр. Франкфурт, Германия


Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект № BG16RFOP002-2.052-0002 „Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и в чужбина“ Ви информираме, че ИАНМСП организира участие с общ щанд в Международен панаир на книгата Frankfurter Buchmesse, който ще се проведе в периода от 16 – 20 октомври 2019 в гр. Франкфурт, Германия.
Frankfurter Buchmesse е най-значимото събитие за печатни и електронни издания в света. В седемдесетото издание през месец октомври миналата година взеха участие над 7 500 фирми изложители и около 285 000 посетители. Богатата съпътстваща програма включва около 4 000 събития. Панаирът има голям медиен отзвук и се отразява от над 10 000 журналисти.
Участието се организира при следните условия:
ИАНМСП поема разходите за
– Наем на изложбена площ;
– Проектиране и изграждане на щанд;
– Оборудване, обзавеждане, консумативи;
– Регистрационни и медийни такси;
– Пропуски за изложители.
Предприятието участник възстановява част от гореизброените разходи като
– 15% при първо участие на предприятието в организирани от ИАНМСП национални участия в международни изложби – 1 125 лв. (хиляда сто двадесет и пет лева);
– 20 % при второ и трето участие на предприятието в организирани от ИАНМСП национални участия в международни изложби – 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева);
– 25% при повече от три участия на предприятието в организирани от ИАНМСП национални участия в международни изложби – 1 875 лв. (хиляда осемстотин седемдесет пет лева).
Предприятието участник поема всички други разходи като
– Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
– Командироване на представител/и (пътни, дневни и квартирни);
– Заявени допълнителни услуги към организатора на панаира.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

Предприятието кандидат трябва да отговаря на следните изисквания:
– Да не участва за собствена сметка в конкретната проява;
– Да притежава допустим Код на основна икономическа дейност (КИД) съгласно Условията за допустимост на ОПИК.

Кандидатстването за участие се извършва с подаване на следните документи:
Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието ;
– Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието. Моля да се запознаете с Условията за допустимост на ОПИК;
– Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от 6 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);
Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници;
Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП (по образец). Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и Справка (по образец) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. Моля да се запознаете с Указания за попълване на декларацията.
Декларация за съгласие във връзка с регламент (EС) №2016/679 от 27 април 2016 г. за обработване на лични данни в рамките на ИАНМСП (GDPR);
– Моля да се запознаете с Правила за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина, организирани от ИАНМСП по проект и Правила за поведение.
За допълнителна информация може да се обръщате към:
– Тереза Мутафова, тел. 02/ 940 79 88, t.mutafova@sme.government.bg
– Магдалена Маджурова, тел. 02/ 940 79 70, m.madzhurova@sme.government.bg

Крайният срок за подаване на заявка е 20 септември 2019 (петък).

Документите се изпращат до:
– ИАНМСП, Деловодство, ул. Леге 2-4, 1000 София или
– с електронен подпис на office@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 22.10.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube